О Б Я В Л Е Н И Е № 1 /06.01.2022год.

6/1/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 1 /06.01.2022год.
 
 
 
Община Тутракан, на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията -ЗУТ, съобщава, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-11/04.01.2022г. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ  на Д. Х. А. да възложи изработване на:
 
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ в обхват на собственият му поземлен имот с идентификатор 73496.501. 3876 по Кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД – 18 – 6 / 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София; ПИ № 501.3876 в кв.58 от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан.
 
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
    Кмет на Община Тутракан
 
 
Съставил: ______________   / Т. Димитрова, гл. спец. ”ГК”,  Дирекция ”ИООС”/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД