ЗАПОВЕД № РД-04-223/07.03.2022 г., Относно: Заповед за полски пътища в землището на с.Търновци, 2021/2022 стопанска година.

7/3/2022
 
ЗАПОВЕД № РД-04-223/07.03.2022 г.
 

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, във връзка с Решение № 407 по Протокол № 32 от 28.10.2021 г. на Общински съвет - Тутракан, и в изпълнение на Заповед № РД 04-107-42/30.09.2021 г. на Директора на Областна Дирекция “Земеделие” - Силистра,

 
НАРЕЖДАМ:
 

1. Да се сключат договори за наем на имоти с начин на трайно ползване – полски пътища – публична общинска собственост, със съответния ползвател, създадени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Търновци, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73729, в съответствие със Заповед № РД 04-107-42/30.09.2021 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Силистра, за срок от една стопанска година – 2021/2022 г., при годишна наемна цена 55,00 лв/дка(петдесет и пет лева за декар), както следва:

 

ПОЛЗВАТЕЛ

МАСИВ №

НТП

№ на имот по КК

Площ на имота

Ползвана площ

Годишна наемна цена/лв./

ДЖЕНГИС СЕВИМ ЕЮБ

106

Сел.гор. път

73729.20.120

3,049

0,425

23,38

Общо за ползвателя

ДЖЕНГИС СЕВИМ ЕЮБ

0,425

23,38

ЗДРАВКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

100

Сел.гор. път

73729.10.134

10,129

0,805

44,28

Общо за ползвателя

ЗДРАВКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

0,805

44,28

ЗК „ДУНАВ”

43

Сел.гор. път

73729.10.41

4,053

0,899

49,45

ЗК „ДУНАВ”

60

Сел.гор. път

73729.20.96

4,647

0,633

34,82

ЗК „ДУНАВ”

60

Сел.гор. път

73729.20.185

5,301

0,571

31,41

Общо за ползвателя

ЗК „ДУНАВ”

2,103

115,68

ЗК „ЦАРЕВ ДОЛ”

1

Сел.гор. път

73729.1.45

4,956

3,953

217,42

ЗК „ЦАРЕВ ДОЛ”

2

Сел.гор. път

73729.1.45

4,956

0,998

54,89

ЗК „ЦАРЕВ ДОЛ”

2

Сел.гор. път

73729.1.223

7,824

1,975

108,63

ЗК „ЦАРЕВ ДОЛ”

22

Сел.гор. път

73729.6.71

2,252

0,383

21,07

ЗК „ЦАРЕВ ДОЛ”

23

Сел.гор. път

73729.6.71

2,252

1,062

58,41

ЗК „ЦАРЕВ ДОЛ”

38

Сел.гор. път

73729.8.39

0,689

0,689

37,90

ЗК „ЦАРЕВ ДОЛ”

58

Сел.гор. път

73729.20.185

5,301

1,358

74,69

Общо за ползвателя

ЗК „ЦАРЕВ ДОЛ”

10,418

573,01

ЗК „АЙВАТ – 93”

49

Сел.гор. път

73729.10.134

10,129

0,287

15,79

Общо за ползвателя

ЗК „АЙВАТ – 93”

0,287

15,79

МАРИЯ АНГЕЛОВА ГАНЕВА

59

Сел.гор. път

73729.20.96

4,647

1,472

80,96

МАРИЯ АНГЕЛОВА ГАНЕВА

59

Сел.гор. път

73729.20.185

5,301

1,271

69,91

Общо за ползвателя

МАРИЯ АНГЕЛОВА ГАНЕВА

2,743

150,87

СТАНЧО БОРИСОВ АРСОВ

65

Сел.гор. път

73729.20.120

3,049

1,075

59,13

СТАНЧО БОРИСОВ АРСОВ

76

Сел.гор. път

73729.20.234

0,828

0,711

39,11

Общо за ползвателя

СТАНЧО БОРИСОВ АРСОВ

1,786

98,24

„ТРАЯН” ООД

114

Сел.гор. път

73729.20.185

5,301

0,566

31,13

„ТРАЯН” ООД

62

Сел.гор. път

73729.20.98

2,680

0,150

8,25

„ТРАЯН” ООД

64

Сел.гор. път

73729.20.120

3,049

1,416

77,88

„ТРАЯН” ООД

71

Сел.гор. път

73729.20.183

2,341

1,038

57,09

Общо за ползвателя

„ТРАЯН” ООД

3,170

174,35

 
2. Ползвателите на имоти  - полски пътища са длъжни да заплатят определената наемна цена преди сключване на договора за наем в едномесечен срок от издаване на настоящата заповед по сметка на Община Тутракан:
 
IBAN: BG10 CECB 9790 8447 4585 00
BIC: CECBBGSF
Код плащане 444200
ЦКБ АД – клон Русе
 
3. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на кметство с. Търновци и да се публикува на интернет страницата на Община Тутракан, за сведение и изпълнение на заинтересуваните лица.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директора на дирекция „ОССД”.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, по реда на АПК.
 
 
 
 
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ  - П/П
Кмет на Община Тутракан