ЗАПОВЕД №РД-04-197/25.02.2022.г.

25/2/2022
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№РД-04-197/25.02.2022.г.
 
 
       На основание  чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 11.02.2022г.,  назначена със Заповед № РД-04-152/10.02.2022г.
 
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 
            Въз основа на резултатите от проведения на 11.02.2022 год. публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ  незастроен неурегулиран поземлен имот №626  с площ от 1800,00 кв.м.  в кв. 50 по плана на с.Цар Самуил, общ.Тутракан, обл.Силистра, съгласно АОС №2303/08.05.2018год., при граници и съседи: регулационна граница, УПИ № III-1, УПИ № IV-2 и  имот № 625.
            1. В. Р. М., ЕГН……….., лична карта № ……………, изд. на ….2012г. от МВР-София, с постоянен адрес : гр. София, ул.“………….“ №….., вх….., ет…. ап….., чрез пълномощника си М. Р. М. с постоянен адрес с.Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул.„………” №.., ЕГН:………………., притежаващ ЛК №………….., изд. на ……………год. от МВР-Силистра, упълномощен с Пълномощно  с рег. № 632 от 28.01.2020г. на Светлана Калинова, нотариус в район РС София с рег. №526 на НК, заверен препис с рег. № 286/26.01.2022г.  на Моника Койчева, нотариус в район РС Тутракан с рег. № 648 на НК за спечелила  търга,  на която да се  продаде недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ,   незастроен неурегулиран поземлен имот №626  с площ от 1800,00 кв.м.  в кв. 50 по плана на с.Цар Самуил, общ.Тутракан, обл.Силистра, съгласно АОС №2303/08.05.2018год., при граници и съседи: регулационна граница, УПИ № III-1, УПИ № IV-2 и  имот № 625.
            2.Купувачът  в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена  за имота в размер  на  8823,60лв./осем хиляди осемстотин двадесет и три лева и шестдесет стотинки/ в т.ч. 20% ДДС,  като  след приспадане на внесения депозит в размер на 700,00лв., остават за внасяне  8123,60лв.(осем хиляди сто двадесет и три лева и шестдесет стотинки), по банкова сметка на Община Тутракан  IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и: 
        - 2.5 %  данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 183,83лв. (сто осемдесет и три лева и осемдесет и три  стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 108,00 лв.(сто и осем лева)  с ДДС да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
 
            3.След изпълнение на т.2 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
                                                                
 
Цветелина Габровска- Георгиева-Зам.Кмет……П/П……………….
за  Кмет на Община Тутракан, съгласно Заповед № РД-04-192/24.02.2022г.