ЗАПОВЕД №РД—04-198/25.02.2022г.

25/2/2022
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№РД—04-198/25.02.2022г.
 
 
       На основание  чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 11.02.2022г,  назначена със Заповед № РД-04-154/10.02.2022г.
 
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 
            Въз основа на резултатите от проведения на 11.02.2022 год. публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ земеделска  земя с идентификатор №83524.15.229 с площ от 754 кв.м., местност „ДО СЕЛО”, с НТП: Нива, IV/четвърта/ категория, находяща се в землището на с. Шуменци, по КККР на с. Шуменци, общ. Тутракан, обл. Силистра, при граници и съседи: 83524.15.223; 83524.15.228; 83524.15.913 и 83524.15.230, съгласно АОС №2480/03.09.2020г.
 
            1.Н. Д. Д.  с постоянен адрес  с. Шуменци, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул.„…………..” №….., ЕГН:……….., притежаващ ЛК №…………..,  изд. на 04.02.2014год. от МВР-Силистра,  за спечелил търга,   на когото да се  продаде недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ   земеделска  земя с идентификатор №83524.15.229 с площ от 754 кв.м., местност „ДО СЕЛО”, с НТП: Нива, IV/четвърта/ категория, находяща се в землището на с. Шуменци, по КККР на с. Шуменци, общ. Тутракан, обл. Силистра, при граници и съседи: 83524.15.223; 83524.15.228; 83524.15.913 и 83524.15.230, съгласно АОС №2480/03.09.2020г.
 
            2.Купувачът  в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена  за имота в размер  на  880,00лв./осемстотин и осемдесет лева/като  след приспадане на внесения депозит в размер на 80,00лв., остават за внасяне 800,00лв.(осемстотин лева), по банкова сметка на Община Тутракан  IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и: 
        - 2.5 %  данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 22,00лв. (двадесет и два лева) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 30,00 (тридесет)лв.  да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
 
            3.След изпълнение на т.2 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
          
                                                     
Цветелина Габровска- Георгиева-Зам.Кмет…П/П………………….
за  Кмет на Община Тутракан съгласно Заповед № РД-04-192/24.02.2022г.