Резултати от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на село Нова Черна, за срок от пет стопански години, открит със Заповед №РД-04-998/14.06.2019г

30/7/2019