О Б Я В Л Е Н И Е № 16 /10.07.2019 год.

15/7/2019
 
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 16 /10.07.2019 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-1093/ 05.07.2019г. на Кмета на Община Тутракан  се дава разрешение да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ –  изменение на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496.500.2697 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008 год. на АГКК гр. София,  в кв.44 от ЗРП на гр.Тутракан, одобрен със Заповед №270/12.04.1970г. на ОНС Силистра.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
  Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД