О Б Я В Л Е Н И Е №14/20.06.2019 год.

12/7/2019
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
14/20.06.2019 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-1029/ 20.06.2019г. на Кмета на Община Тутракан  се дава разрешение да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ –  създаване на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496.501.3309 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008 год. на АГКК гр. София, нов УПИ І-3309 в кв.119 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с  Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан на собственика на имота П.А.С. от гр.Тутракан.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
               
 ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА
Зам. кмет на Община Тутракан - по заместване,
съгласно Заповед №РД-04-1026/18.06.2019год.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД