О Б Я В Л Е Н И Е № 13/12.06.2019 год.

11/7/2019
 
О Б Я В Л Е Н И Е
13/12.06.2019 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територия-та /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-981/ 10.06.2019г. на Кмета на Община Тутракан  се дава разрешение да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на План за регулация /ПЗ/ в обхват на поземлен имот с идентификатор 73496.502.1 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008год. на АГКК гр. София на собственика на имота „СКАЙ ВЕЙ” ЕООД  с управител С.Г.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
Съставил:                                                                               
 
Гл.спец.”ГК”:______________
 ( Т. Димитрова, Д-я”ИООС” )
 
 
 
 
 
ДС/ТД