О Б Я В Я В А желаещи да получават топъл обяд по проект „Обществена трапезария за гражданите на Тутракан”,

2/4/2019
ОБЩИНА ТУТРАКАН
О Б Я В Я В А
            ПРИЕМ на Заявления-декларации от лица от гр.Тутракан, желаещи да получават топъл обяд  по проект „Обществена трапезария за гражданите на Тутракан”,  договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-03.0230-С02, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ BG05FMOP001-03.02.
Допустими за кандидатстване са лица от следните целеви групи:
 • Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са:
 • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
 • Семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си;
 • Скитащи и бездомни лица и деца;
 • Лица от уязвими групи-граждани на трети страни по смисъла на &1, т.17 от допълнителните разпоредби от закона за убежището и бежанците;
   Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на следната Допълнителна целева група:
 • Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи (дв, бр. 49 от 2008);
 • Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 и чл.5 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);
 • Лица и семействата, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от ЗСПД;
 • Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски доходи и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ;
 • Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д ЗСПД;
 • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД).
 • Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.
  Подборът ще бъде извършен от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Тутракан.
  Документи за кандидатстване:
 • Заявление-декларация  – (по образец);
 • Документ за самоличност – (за справка).
 • Документ от ТЕЛК за определяне степента на нетрудоспособност, заверен и валиден към датата на подаване на заявлението (ако е приложимо) или медицинска бележка от личен лекар, удостоверяваща затруднения в придвижването.
Забележка: Документите се подават лично или чрез пълномощно (свободен текст), когато не се подават лично.
Приемът на документи ще продължава през целия период на реализирането на проекта, до 30.04.2020г., като лицата, подали заявления-декларации след 19.04.2019 г. и попадащи в горепосочените целеви групи, ще бъдат включени след отпадане на потребител.
Телефон за информация:0866 60621