Доклад към отчета за изпълнение на Бюджет 2016 на Община Тутракан

2/8/2017
                                                                                                                                                           Приложение № 2
ДОКЛАД                        
 
към Отчета за изпълнение на  Бюджета на Община Тутракан
 към 31.12.2016
 
 
Уважаеми господин Председател
Уважаеми господа общински Съветници,
 
            Бюджетът на Община Тутракан  за 2016 г. бе приет с Решение №   70  по Протокол №  5  от  21.01. 2016 г. на Общински съвет гр. Тутракан   при действието на  Закона за публичните финанси, чрез който се урежда начина  на съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
            Отчетния период на изпълнение на бюджет 2016 на Общината обхваща 01 януари -  31 декември на  отчетната годината.
            В изпълнение на чл.140, ал. 1  от Закона за публичните финанси кметът на Общината изготвя годишният отчет  за изпълнението на бюджета  и отчет на сметките за средствата от Европейския съюз и в срок до 31 август на следващата календарна година го внася за разглеждане и приемане от Общински съвет.
            Чрез настоящия доклад се цели да се даде широк прочит на дейността на общината през изтеклия отчетен период, като се сведе до широката общност какво е направено за жителите на общината, с какви средства и през какви трудности се е преминало; какви проблеми са решени и кои са отложени, както и да се обосноват причините за това; какви са намеренията и насоките в по нататъшното развитие на общината.
            Ориентираността на  общинския бюджет за 2016 г. при приемането му  в посока на  привличане на средства от европейските фондове, национални програми, дарения и други финансови инструменти и източници за реализиране на намеренията и дейностите бе отличителна характеристика при  текущото  му изпълнение през цялата година.
            В помощ на законосъобразното изпълнение на общинския бюджет се разработиха и прилагаха през годината вътрешни нормативни актове; взеха се решения; издадоха се и се изпълняваха заповеди; актуализираха се наредби.
            Политиките  на общинското ръководство водени при текущото изпълнение на бюджета, както при изпълнение на приходите, така и при тяхното изразходване са показателни за достигнатите към 31.12.2016 резултати.
            Приходната част на отчета на бюджета на Община Тутракан е формиран от:
1.      Собствени приходи
2.      Субсидии и трансфери от Централния бюджет
3.      Трансфери между бюджетни сметки
4.      Трансфери между бюджетни сметки и сметки за СЕС
5.      Трансфери от ПУДООС
6.      Заемни средства
7.      Средства и плащания за сметка на СЕС/Чужди средства/
8.      Средства от преходен остатък
            Разходната част на отчета на бюджета на Община Тутракан е отражение на усвоените средства през годината по функции, дейности и параграфи в съответствие с Единната бюджетна класификация за отчитане на разходите през 2016 г.
            При изпълнение на бюджет 2016 е съблюдавано действащото законодателство – Закон за публичните финанси/ ЗПФ/, Закон за местните данъци  и такси /ЗМДТ/, Закон за общинския дълг /ЗОД/, Закон за общинската собственост / ЗОС/ и други.
 
ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
 
            Първоначалния разчет е в размер на 10 386 711 лв. Извършени са промени  през годината във връзка и на основание писма на Централния бюджет и решения на Общински съвет и към 31.12.2016 г. актуализирания план на бюджета е в размер на 13 383 297 лв. Отчетът на изпълнение на приходите към 31.12.2016 г. възлиза на 11 161 102 лв., или 83,40 % спрямо актуализирания годишен разчет на бюджета.
 
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
 
            Отчетът за изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2016 г. в частта на собствените приходи  е в размер на 2 830 028 лв. и е 102,30 % спрямо актуализирания бюджет за годината. Делът на собствените приходи е 25,36 % от общия размер на приходите към 31.12.2016 г.             
      Отчетът на собствените приходи обхваща постъпления на средства от:
-       данъци- патентен данък, данък върху недвижимите  имоти, данък върху наследствата, данък върху превозните средства, данък върху придобиване на имущество по дарение, туристически данък и други приходи с данъчен характер.
-       Продажба на услуги, стоки и продукция;
-       Наем на имущество;
-       Наем на земя;
-       Дивиденти;
-           Такси за предоставени услуги- за ползване на детски градини; за ползване на пазари, тържища, панаири; за битови отпадъци; в сферата на образованието; предоставени технически услуги; предоставяне на административни услуги; за предоставени услуги в сферата на стопанската дейност на общината – откупуване на гробни места, притежание на куче и други постъпления с неданъчен характер;
-       Продажба на сгради, активи и земя;
-       Предоставени на концесия обекти;
-       Помощи и дарения.
            Постъпилите  собствени приходи през годината са редуцирани с размера на внесения ДДС за дейностите със стопански характер, осъществявани през годината от общината и с внесения данък върху приходите от стопанската дейност – ЗКПО.
            Във връзка с достигане нивото на изпълнение на собствените приходи текущо през годината след проведен търг  и решение на общински съвет са извършени разпоредителни действия с недвижими имоти– земя, терени и апартаменти  и са сключени 69 броя договори за продажба. Подновени или сключени нови са 41 броя договори за наем за ползване на общински терени; достигната е обхвантост над 98 %  на ползвателите на терени за поставяне на гаражни клетки и са сключени  280 бр. договора през годината, като са минимизирани изостаналите проблемни наематели от стари години.
            Обстоен преглед е извършен на общинските жилища като са обособени в няколко групи:
             – общински жилища по предназначение за отдаване под наем и настаняване на граждани с установени жилищни нужди. За тази цел са отдадени 57 общински имота. С наемателите са сключени договори за ползване до 2018 г.
-       ведомствени – за ползване от специалисти, най вече в областта на здравеопазването;
-       общински жилища с културно предназначение – пет къщи в т.н „Рибарска махала”, които са обновени със средства по проект от общината;
-       общински жилища за замяна и обезщетяване на бивши собственици;
-       резерви.
            По отношение на обхватността на общинските имоти през годината се постигнаха добри резултати. Акцентът следва да е върху размера на цените и таксите на този вид услуги и ограничаване социалната политика на общината в това отношение.
            Широко обхватна дейност през годината се разгърна по отношение предоставянето на земеделска земя под наем. Над 150 броя договори през годината са сключени след проведен търг с юридически и физически лица за ползване под наем на земеделска земя.
            В резултат на тези действия първоначално разчетения бюджет в размер на 904 000 лв. относно постъпленията на приходи и доходи от собственост възлиза на 972 959 лв. към 31.12.2016 г., като неизпълнението е само при предоставяне на услуги и постъпления на приходи от продажба на стоки и услуги от стопанската дейност – при разчет 200 000 лв. са постъпили към 31.12.2016 г. 180 020 лв.
            Над  първоначалния разчет са и постъпленията от продажба на общинско имущество, в т.ч. сгради, жилища, земя, терени и други активи, които при заложени 220 000 лв. са изпълнени на 409 421 лв. към 31.12.2016 г.
            Все по вече се акцентува на некоректни ползватели на общински имоти и услуги, нарушители на действащи наредби и заповеди на кмета на общината.  Предвид предприетите действия в тази насока  са постъпили приходи от наложени санкции, глоби и административни наказания в размер на 72 406 лв. при първоначално разчетени 35 000 лв.
            Правилно разчетени са и средствата за дължимия данък ДДС и ЗКПО върху приходите от стопанската дейност. При първоначален разчет --138 000 лв. са приведени 136 265 лв. към 31.12.2016 г., като със размерът на същия е редуциран прихода на общинския бюджет.
            При изпълнение на постъпленията от приходи от такси на общински услуги  е налице пъстроцветна палитра. Такси за ползване на детски градини, такси и цени за предоставени административни услуги, за откупуване на гробни места, за притежание на куче са с размер над първоначално разчетения към 31.12.2016 г.
            При предоставяне на административни услуги през годината общината потвърди, че работи за по оперативно и качествено обслужване в интерес на жителите на общината. Над  2690 броя за годината са предоставените административни услуги – удостоверения, препис- извлечения на документи, копия на документи, които са таксувани и допринесли за изпълнение на бюджета по приходите на този вид услуга. Предвид някои преференции на законодателството през годината са издадени и служебни документи за предоставени на административни услуги – около 100 броя.
            Поради  неритмичното и ограничено ползване на терени за търговски цели, панаири, пазари  и други с подобен характер от една страна, социалната насоченост на общинската политика в тази сфера и ниските такси за този вид услуги през 2016 г. не е достигнат първоначалния разчет  на приходите от такси за ползване на пазари, панаири и тържища.
            Най рисков момент са постъпленията на приходи от такса битови отпадъци. Първоначален разчет, базиращ се на действащата нормативна база, потенциалните платци и привилегиите, които дава законодателството; недобросъвестното отношение на длъжници - ползватели на тази услуга чрез забавяне, отлагане във времето и неплащане на задълженията своевременно и други подобни причини са фактор, който влияе отрицателно върху събираемостта и размера на постъпленията от приходи от такса битови отпадъци. Поради тези обстоятелства при крайно недостатъчен разчет в размер на 534 161 лв. са събрани към 31.12.2016 г. 517 846 лв.
            През 2016 г. се разшири обхвата на социалните услуги, предоставени от общината. Освен съществуващите – за обгрижване на домуващи възрастни в Дом за стари хора, чрез финансиране от държавния бюджет и чрез европейско финансиране се организира, разкри и започна да функционира Център за социална рехабилитация и интеграция и Център за настаняване от семеен тип, както и се предостави услугата за обгрижване на хора в затруднено положение по домовете чрез проекти „Нова възможност за грижа” и „Независим живот за гражданите на Тутракан”.
            Някои от предоставените социални услуги акумулират приход чрез събиране на такси за републиканския бюджет.
            В подкрепа на младите майки се поддържа услугата „млечна кухня”. Таксите които се събират балансират разхода за хранителни продукти и незначителна част от издръжката.
            В изпълнение бюджета по приходите през 2016 г. са включени постъпленията на средства от отдадено под наем имущество, земя и предоставяне на други  услуги от звената на делегиран бюджет, които към 31.12.2016 г. са в размер на 89 843 лв.
 
СУБСИДИИ И ТРАНСФЕРИ ОТ ЦБ
 
  През 2016 г. общината  е получила 8 881 538 лв. субсидии от ЦБ,  в т.ч.
·         обща допълваща субсидия – за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 4 955 862 лв.
·         обща изравнителна субсидия – за финансиране на дейностите с общински характер размер на 1 060 000 лв.
·         целева субсидия за капиталови разходи размер на 2 445 254 лв.
·         трансфери за подпомагане превоза на пътници и ученици в общината размер на 420 444 лв.
            Изпълнението на приходите с характер на субсидии от ЦБ е 100 %, но и при спазване постановките на ЗДБРБ за 2016 г. – периодично.
            Изпълнението на приходите по бюджета на общината, които постъпват  от централния бюджет през годината  по силата на писма от Министерството на финансите са актуализирани и с допълнително предоставените  средства в размер на 273 158 лв., в т.ч:
-          126 056 лв. – във връзка със субсидиране на новоразкритата социална услуга на ЦНСТ.
-          39 000 лв. – във връзка със субсидирането на  социалната услуга в ЦСРИ.
-          35 445 лв. – във връзка с увеличение стандартите на действащите музеи.
-          24 500 лв. – във връзка с обезпечаване на възнагражденията на кметски наместници.
-          22 011 лв. са възстановени за средства за присъдена издръжка на деца с един родител.
-          29 279 лв. – за отбелязване на 100 годишнината от Първата световна война.
-          16 445 лв. – за подпомагане транспорта на педагогически персонал от местоживеене до месторабота.
-          6 262 лв. – за стимулиране за постигнати резултати на директорите в детските и учебните заведения.
-          2 160 лв. – отпусната стипендия за деца с изявени дарби.
-          28 289 лв.  – за безплатни учебници.
-          4 349 лв. – за подпомагане на физическото образование и спорта.
-          1 431 лв. – за целодневна организация на учебния ден.
-          65 251 лв. по национална програма - за оптимизация на училищната мрежа; осигуряване на съвременна образователна среда; без свободен час; ученически олимпиади и състезания; информационни и комуникационни технологии и др.
-          -- 127 320 лв. са прихванати от първоначалната субсидия на делегираната от държавата дейност образование – за намаление на учениците и извършени корекции в натуралните показатели  по Админ М.
            В изпълнението на приходната част на бюджета отражение има допълнително осигуреното финансиране от централния бюджет за капиталови разходи в размер на  1 000 000 лв: за енергийна ефективност, реконструкция и благоустрояване на СУ ”Й.Йовков„ – гр. Тутракан и преустройство на съществуваща сграда в Многофункционален център за култура и спорт . 
-          По ПМС № 152/24.06.2016 г- за отбелязване на 100 години от Първата световна война – 13 000 лв.
-          По ПМС № 347/08.12.2016 г. – за рехабилитация на улици и водопроводи на територията на общината – 1 050 000 лв.
            Предоставените трансфери на община Русе във връзка с издръжка на депо за депониране на отпадъци към 31.12.2016 г. възлизат на 164 962 лв., като влиянието им върху изпълнението на прихода по бюджета е в намаление. 
            Други средства получени от централния бюджет под формата на трансфер през годината  са свързани с:
-          Осигуряване на средства по програма СПОЗ – 107 896 лв.
-          Възнаграждения на избирателна комисия – 66 800 лв.
-          Възстановено ДДС по отчетени проекти – 126 936 лв.
-          Мобилна изложба „Добруджа и войните за национално освобождение” – 6 000 лв.
            За благоустрояване и озеленяване около параклиса „Св.Димитър” по прихода на общинския бюджет от ПУДООС са постъпили 9 965 лв.
            Изпълнението на приходите по бюджета на общината през 2016 г. е редуцирано с получените по бюджета  и  предоставени по сметки за СЕС  трансфери в размер на --- 622 609 лв., в т.ч  представляващо възстановено по бюджетната сметка на общината  ДДС по проекти, невъзстановени разходи по проекти и собствено участие.
            Възстановените през годината средства по бюджета на общината от сметките за средства от ЕС са в размер на 445 580 лв.
            Постъпилите приходи през годината са отразени по параграфи при спазване на Единната бюджетна класификация.
 
ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
 
            Отчетът на изпълнение на бюджета на Община Тутракан за 2016г. е балансиран в своята разходна част, съобразно приходите постъпили през годината.  
            Спазена е единната бюджетна класификация при отчитане на разходите по функции, дейности и параграфи в зависимост от характера  и мястото им на възникване.
            Разходването на средствата е съобразено с целевото им предназначение.
            Общия размер на разходите на общинския бюджет към 31.12.2016г. е 11 161 102 лв., в.т.ч
            За заплати и осигуровки                                                                           5 253 879 лв.
            Издръжка                                                                                                    3 338 631 лв.
            Други разходи / стипендии, лихви, обезщетения, текущи трансфери и субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел  и други                         555 430лв.  
            Капиталови разходи                                                                                  2 013 162лв.  
            Разходите през отчетния период са отражение на свършената работа на общината по функции и дейности през годината.
            Финансирането на разходите по бюджета на общината се осъществи от постъпления от собствени приходи; приходи от централния бюджет; целеви трансфери и субсидии; заеми; дарения; дивиденти;
            Изпълнението на общинския бюджет е съобразено с целевото, законосъобразно и приоритетно осъществяване на дейностите и разплащане на поетите ангажименти, при съблюдаване на балансираното усвояване на средствата.   
            По функции изпълнението на общинския бюджет е както следва:
Функция „Общи държавни служби”
 
            Общото изпълнение на бюджета е в размер на 1 714 614 лв., в т.ч. за делегираните от държавата дейности -  749 591 лв. и за дейностите общински характер 965 023 лв.
            В рамките на 66 801 лв. са обезпечени разходи, свързани с делегираната дейност по  организиране и провеждане на изборите. Средствата са целеви и усвоени по предназначение. Естеството и характера на разходите е за възнаграждения, осигуровки, материали, услуги, горива  и други свързани с провеждането на изборите.
            Чрез целева субсидия са обезпечени разходи в размер на 682 790 лв. за заплати, осигуровки и други плащания на персонала в делегираната от държавата дейност – Общинска администрация.
            Възнагражденията на общински съвет и всички плащания за осигуровки и издръжка, в т.ч. – материали, горива, услуги, абонаменти, командировки и други в размер на 153 784 лв. са извършен разход през годината за сметка на постъпленията от собствени приходи.
            Разходите по издръжката на общинска администрация в града и по кметства по селата възлиза на 811 239 лв.
 
Функция „Отбрана и сигурност”
 
            Разходът на функцията е в размер на 85 642 лв. и е осигурен чрез държавната субсидия за делегираните от държавата дейности. Обезпечени са дейностите по вътрешната сигурност и отбранително – мобилизационната подготовка; дейностите по издръжка и провеждане на мероприятия на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и други. 
Местната комисия за БППМН към Община Тутракан категорично доказва с всяка изминала година, ролята си на обединител на всички институции работещи с деца с отклоняващо се и асоциално поведение. Съвместно с другите институции комисията работи по изграждането у подрастващите на един по-добър модел на поведение и отношение към света, развивайки ресурсите на детската личност. Поради това бе и голямото разнообразие от дейности през годината насочени към ранната превенция на девиантното поведение на малолетните и непълнолетните и към насърчаване най-доброто у извършилите противообществени прояви, давайки им шанс за по-сигурно и щастливо бъдеще.
Бюджетът е разчетен чрез средства от централния бюджет. През 2016 г. усвоените средства финансираха труда, обмяната на опит  на обществените възпитатели чрез участия в национални обучения, както и спортни събития /Бал на спортиста/ като осигуриха кетъринг и награден фонд.
 Във връзка с проведения интерактивен урок  «От малки - без чашка и дим» с учениците  от начален курс от всички общински училища, като ранна превенция срещу употребата на алкохол и цигари се отпечатаха  500 бр. тематични анимирани седмични програми за всяко дете.
            Проведе се поредният формат на  «Детска полицейска академия» съвместно с РУ на МВР-Тутраканс показни демонстрации от служители от група за бързо реагиране към ОД на МВР - Силистра на техники по задържане на нарушители, престрелка, умения на обучения на  кучета и се осигуриха средства за  кетъринг, тениски, шапки и награди за участниците.
            Дело на местната комисия са изработените и разпространени  1000 броя наръчник  под надслов «Как да предпазим детето си от престъпление» - чрез който се дават практически съвети на родителите.
            По инициатива на местната комисия се организира изложба «Наркотикът - лекарство и отрова» - финансиран печат на брошури и суйтчери и детски рок групи на участниците по повод Джулай Морниг.
            По повод Деня на жертвите на  ПТП,екипът на местната комисияизготви,отпечата и разпространиброшури с практически съвети забезопасно поведение по пътищата и отправи апел към водачите на МПС да бъдат отговорни на пътя.
Подаръци, лакомства, почерпки за децата от  СПИ с. Варненци и ЦНСТ по повод Нова година, финансиране похода «По стъпките на Таньо Войвода» са също огледален образ на финансовата  подкрепа на местната комисия в общинските мероприятия.
 
Функция „Образование”
 
            През 2016 г. за сферата на образованието са усвоени 4 378 588 лв. Средствата са за организиране работата в детските градини и училищата по отглеждането на децата, тяхното възпитание, образование и извънучилищни дейности; участия в общински мероприятия; профилираното обучение на учениците в по горен клас; преквалификация на персонала; издръжка на дейността и обновяване на материалната база.
            Значителен размер от разхода – 383 860 лв. е за капиталови разходи в образованието., в т. ч. за ремонт  на площадки, ремонт на покрива и енергоефективни работи на СУ „ Хр. Ботев” за 249 810 лв..; енергоефективна реконструкция и възстановяване на районно осветление и благоустрояване на СУ „ Й.Йовков” за 126 124 лв.; покупка на компютри за училищата и детските градини -  7 926 лв.
            Чрез извършените разходи през отчетния период еобезпечен трудовия ресурс в общинските детски  градини, училищата и общинския център за извънучилищна дейност. Организиран е цялостния процес по образователната дейност в училищата.Осигурен е безплатен превоз на ученици от селата до средищните училища и на деца до детските градини в града.
          По отношение на усвоения ресурс за издръжка на функцията – средствата са насочени за храна в детските заведения; за отопление на детските градини и училищата; за вода и ел.енергия за осветление; за материали за дейността и други.
            В ограничен размер са похарчените средства за осигуряване на безопасни условия на труд; за предоставяне на специално работно и униформено облекло; за квалификация на персонала; за стипендии на ученици; за финансова подкрепа на даровити деца с изяви в различни области.
            Възпитателната и образователна дейност на децата и учениците е организирана  на територията на община Тутракан в:
            2 средни училища - СУ „Йордан Йовков”, СУ „Христо Ботев”;
            2 основни училища - ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с.Нова Черна и ОУ „Стефан Караджа”, с Цар Самуил;
            1 Социално педагогически интернат „Христо Ботев”, с. Варненци;
            3 детски градини - ДГ „Полет”, ДГ „Патиланчо”, ДГ”Славянка”.
            Поредна година, прилагайки системата на делегиран бюджет учебните и детските заведения показват добри управленчески качества при разходването на бюджетите си.
            Чрез осигурения ресурс от държавата и допълнителното финансиране от бюджета на общината, в съчетание с опита и професионализма на тутраканските педагози през 2016 г. в сферата на образованието се реализираха завидни резултати, като тутраканският възпитаник все по настойчиво отстоява конкурентостта си при изявите си в образователното поприще.
            За децата и учениците с таланти и даровити умения развитието и усъвършенстването продължава чрез ангажираността им в свободно време в различни изкуства, клубове, кръжоци, които общината поддържа според интересите към общински детски център, читалищата и школите към училищата.
Със съдействието на общината през 2016 г. е осигурена едногодишна стипендия от Министерството на образованието за заети призови места на национални състезания на две ученички.а 45 деца от общинските училищата получиха еднократна финансова подкрепа (общо 2 300 лева) за своите високи постижения на международни, национални, регионални и общински олимпиади, състезания и конкурси по Програмата за закрила на деца с изявени дарби на Община Тутракан.
Особено широка възможност  в  цялостното личностно развитие и творческо израстване на децата в областта на изкуствата и спорта предлага Общински център за извънучилищна дейност /ОЦИД/. Над 300 деца ежегодно посещават центъра и се обучават и подготвят в различни дейности, които се актуализират всяка година в зависимост от желанията им и интересите на децата и техните родители.
В школите по изобразително изкуство, пиано, поп и джаз пеене, италиански език, творческо писане, духов оркестър, градски мажоретен състав, вокални формации – „Усмивчица” и „Слънчева усмивка”, Младежка театрална студия „Суматоха”, фитнес за деца и възрастни, школа по европейски езици, школа по борба, школа по класическа китара, школа по автентичен фолклор са привлечени и работят висококвалифицирани преподаватели – треньори  по различните видове спорт, актьори, режисьори, преподаватели по чужди езици, които помагат на всяко дете да развие своите дарби и заложби и сподели  своя талант извън Тутракан.  
Функция „Здравеопазване”
 
            Със средства в размер на 133 163 лв. е организирана дейността по здравеопазване на децата в детските градини и учениците в училищата, както и издръжката на здравните кабинети към тях.
Предоставени са медикаменти и медицински пособия в размер на 3 501 лева.
Със средства от държавния бюджет и дофинасиране от общинския се предоставя услугата „Млечна кухня”, от която се ползват 22 деца от град Тутракан.
 
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
           
            Функцията дава отчет на усвоените средства през 2016 г. в размер на 609 068 лв. за  функционирането и издръжката на пенсионерските клубове и клуба на инвалида, осигурените по програмите за временна заетост работни места в обслужващата сфера; функциониращите  Дом за стари хора и Център за социална  рехабилитация и интеграция и Център за настаняване от семеен тип и предоставената държавна издръжка на деца отглеждани от един родител.
В рамките на 83 595 лв. дейността в тази функция се финансира със собствени приходи и 525 473 лв. от субсидия от централния бюджет.
Основната цел, която се изпълнява в областта на социалните дейности е свързана с повишаване броя на социалните услуги и подобряване на тяхното качество.
На територията на общината функционират:
            Дом за стари хора –с капацитет за 40 потребители – комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите – храна, здравни  и рехабилитационни потребности, организация на свободното време и др.
              Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания- социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното им семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Със Заповед № РД 01-1837/29.12.2015г  на Агенция за социално подпомагане, община Тутракан е легитимен доставчик на социалната услуга и  ЦНСТДМ  продължава дейността си като делегирана държавна дейност. Услугата ползват 14 деца и младежи от 3 до 18 годишна възраст.
              Център за социална рехабилитация и интеграция - комплекс от социални услуги насочени към осигуряване на възможности за социално включване в обществения живот на лица и деца с увреждания в Община Тутракан. Със Заповед № РД 01-235/29.02.2016 г. на Агенция за социално подпомагане, община Тутракан е легитимен доставчик на социалната услуга и ЦСРИ продължава дейността си като делегирана държавна дейност. Двадесет и седем потребители ползват услугите на центъра за подобряване на своето здравословно и общо състояние. Съобразно социалната оценка и потребностите на децата и възрастните с увреждания могат да ползват:
•             Социална рехабилитация
•             Психологична рехабилитация
•             Кинезитерапевтична рехабилитация
•             Трудотерапия
            Клуб на инвалида – социална услуга, насочена към  лица с увреждания, които имат нужда от подкрепа и подпомагане в своето ежедневие, преодоляване на изолация и включване в други културни прояви.
            Клуб на пенсионера – социална услуга, насочена към пълноценно осмисляне на свободното време на възрастните хора, поддържане на социални контакти, информиране, консултиране, чествания, културномасови изяви и други.
Специално внимание общината е засвидетелствала на хората в неравностойно положение като предоставя еднократни помощи и финансово ги подпомага.
 
Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
 
            Цялостната дейност свързана с разхода на вода в обществени водоизточници и такива в общински сгради и обекти, осветлението  на улици и площади, изграждането и поддържането на общинските пътища и уличната мрежа в града и по селата, ремонтни работи по общински обекти, озеленяване на паркове и градини, поддържане на уличната чистота, окосяване на тревни площи, опазване на околната среда и други дейности свързани с подобряване на инфраструктурата в общината са разходи които общината отчита в тази функция. Размерът им за 2016 г. възлиза на 1 025 375 лв. и е изцяло осигурен от постъплението на собствени приходи и изравнителна субсидия.
            В рамките на 517 603 лв. е разходът само за уличната чистота като в сумата не е включен ангажиментът към община Русе за дължимите такси по Наредба №7 от 2013 г. във връзка с поддържане на депото, които средно месечно възлизат на около 22 000 лв., както и разходът за депониране на битовите отпадъци, които са ангажимент на общината към фирма Берус ООД и възлизат средно месечно около 5000 лв.
            Предвид големия разход за извозване на битовите отпадъци текущо през годината се засили превантивния и текущ контрол по чистотата. Във връзка с това се осъществява периодично обход от еколози и служители на дирекция „ИРОС”, и се съставят актове на нарушители; наблюдава се и се регулира отсичането на дървета и кастренето на клони; извършват се проверки  по сигнали на място; регулира се и се контролира дейността по сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци до регионалното депо в Русе.
 
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
 
            В рамките на 835 590 лв. в тази функция са отчетени  средствата за развитие на спорта, подпомагане на спортните бази; за развитие на музейното дело и издръжка на музеи и етнографски комплекси; за поддържане на обредната дейност, дейността в читалищата; за провеждане и финансиране на културни и спортни мероприятия на общината и други чествания и събития през 2016 г.
            В областта на културата общината работи успешно по провеждане на политиката за създаване, разпространение и опазване на културно - историческото наследство със съдействието Исторически музей и културните и образователните институции. Усилията са насочени към създаване на възможности за активен културен и социален живот на жителите на общината и разширяване достъпа до голям брой културни продукти.
            Тутракан е богат на история и култура, които трябва да станат достояние на широк кръг от хора. Утвърдилите се вече традиционни празници, фестивали и конкурси, както и новите такива привличат по - голям поток от туристи и гости от страната и чужбина. Това от своя страна води до развитие на местния бизнес -  търговия, хотелиерство, ресторантьорство.
Културният календар е наситен със събития и прояви с международно, национално, регионално и местно значение - Фестивал „Огненият Дунав”, „Джулай  морнинг”, Международен конкурс за изпълнители „Речни ноти”, Международен фестивал на мамалигата, Национален исторически конкурс „Родна земя“, Национален събор на маскарадните игри „Добруджански  кукери”, Национален поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”, „Цветница“- празник на художественото творчество“, Майски празници на културата, Празник на кайсията,“Един ден в дунавския край“- фестивал на пенсионерските самодейни колективи, „Никулден“- празник на рибаря и други. Културният афиш през годината е изпъстрен с празнични концерти, театрални постановки, изложби, благотворителни базари.
През 2016 година се проведоха тържествата и събитията по повод 100 годишнината от „Тутраканската епопея” с изключително богата програма, Национален събор възпоменание на Мемориален комплекс „Военна гробница 1916”:
-          Тържествена заря - проверка пред паметника на загиналите във войните за национално освобождение и обединение;
-          Международна научна конференция „Тутраканската епопея и освобождението на Добруджа”;
-          Издаване на сборник с материали от конференцията;
-          Издаване на национален календар „Тутраканската епопея и освобождението на Добруджа” за 2016 г.;
-          Издаване на луксозен вестник „Сто години освобождение на Добруджа”;
-          Издаване на албум „Сто години героизъм” в памет на загиналите във войните за национално освобождение и обединение;
-          Издаване на книга „Паметта на Добруджа”;
-          Възстановка на Тутраканската епопея от НД „Традиция”;
-          Запис на симфоничната поема „Тутраканска епопея”;
-          Издаване на юбилеен пощенски знак –серия марки и първодневен плик;
-          Изработване на позлатена значка „Тутраканска епопея”;
            Средствата на културния календар бяха разчетени по бюджет в размер на  88 452 лева.    Отчетът на извършените разходи за мероприятията по културния календар към  31.12.2016 г.е 191 437 лева. Поради частично финансиране от министерството на финансите на събитията от Програмата за честванията на 100 годишнината от Тутраканската епопея и непредвидени разходи за  културни събития за сметка на общинските приходи останаха около 50 000 лв., което доведе до надвишаване на първоначално разчетените средства.   
            За поредна година общината предложи на своите жители спортни занимания за всички възрасти и различни интереси.
 Изпъстрен със спортни събития Спортен календар, които да мотивират децата и младите хора да се занимават със спорт и активно да участват в провежданите от общинска администрация  мероприятия.
В резултат на това са високите постижения на децата и учениците от нашата община в проведените  „Ученическите спортни игри” по отделните спортове и достигнатите престижни места в класациите.
През месеца на спорта се проведоха състезания и турнири по шах, футбол, волейбол, тенис.
 За децата от детските градини и начален етап на обучение се организираха - „Тутраканиада” и „Бързи, смели, сръчни”.
 Масово е участието на учениците  от всички училища на територията на общината и в традиционния есенен крос в три различни възрастови групи. Все повече млади хора се включват във велопоходите и регатите по река Дунав. Изключително атрактивни са изложбите и състезанията за спортни и декоративни гълъби, организирани от клуб „Тутракански вятър” и спечелените  национални и международни награди.
През месец юни за поредна година се проведе турнирът  „OFFRoad”, който привлича с атрактивността си участници и от други населени места в страната и чужбина, последователи на силните преживявания.
Чарът на тутраканския спортен и културен живот  се допълва от  фестивала „Огненият Дунав”в съчетание с празника на реката, който се утвърди като емблематичен празник на общината с многото атрактивни състезания във водата /републиканско състезание по     водомоторни спортове; гребане с рибарски лодки; символично преплуване на реката; спортен риболов; ходене по греда над реката/, участието на известни рок банди, дейци на културата, светлинно и музикално шоу.
            Чрез средствата в тази фунция общината подпомага функциониращите 5 спортни клуба: Спортен клуб по борба „Истър”, Спортен клуб по тенис на маса „Престиж”, Спортен клуб по шах „Трансмариска”, Клуб по водомоторен спорт, Клуб на Гълъбовъдите, които дават възможност за занимание с различни видове спорт.
Финансово се подпомагат и развиващите спортно- състезателна дейност 4 футболни клуба: Футболен клуб „Белица” – с. Белица, Футболен клуб „Заря”, с. Цар Самуил, Футболен клуб „Спортист”, с.Преславци, Футболен клуб „Трансмариска 2013”, гр.Тутракан.
            През изтеклата 2016 г. е разгъната широка читалищна дейност,  финансирана от целева субсидия от държавата и подпомогната с дофинансиране от общинския бюджет.
С амбиция да бъдат създадени по-добри условия за работа на библиотекарите, потребителите и самодейцитесе работеше през цялата година.
Акцентува се и на съвместната работа в партньорство с други институции. По силата  на такова партньорство ученици от 11 и 12 класове  на СУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан проведоха производствената си практика в двата отдела на читалищната библиотека в Тутракан под менторството на библиотекарите.
Читалището в Тутракан е партньор в разработването на „Библиотечен портал за достъп до информация за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан.”
            В партньорство през 2016 г. работи читалището в с. Нова Черна с екипа на училището в с. Н.Черна по проект „Твоят час” към МОН.  
НЧ „Светлина - 1904” с. Варненци вече четвърта година работи по проект „Весела ваканция” – лятна занималня. Проектът се реализира със собствени средства на читалището. През 2016 продължи изграждането на външен санитарен възел, заедно с частично припокриване и измазване на сушини в двора на  създадения по рано музей.
Направи се ремонт на зрителния салон на читалището в с. Варненци и се обнови инвентар му.
В помощ на населението са всички читалищни работници на територията на община Тутракан, които извършват консултантски услуги за работа с компютри, помагат на граждани и хора от селата при търсене на информация в Интернет, извършват и услуги като сканиране и копиране на документи.
Функция „Икономически дейности и услуги”
 
 В рамките на 434 599 лв. през 2016 г. в тази функция се отчетоха извършените от общината разходи за управление и контрол по пътищата, като се поднови уличната маркировка, разрушени пътни знаци и други допринасящи за регулиране дейността по транспорта  в града и по селата.
Извършиха се дейности по почистване на пътищата при зимни условия и допринасяне на добра за пътуване зимна обстановка в общината.
В тази дейност е разчетен разходът за обслужване на дома за безстопанствени животни, в частта му финансиране на възнаграждението на заетия персонал и възнаграждението на заетия в тази функция персонал по кметства.
 
ПРОЕКТИ
 
            През 2016 г. със привлечени средства от Европейския съюз  продължи реализирането на проект ”Нова възможност за грижа” чрез който се осигуриха работни места на 30 лични асистенти за подпомагане на  деца и хора с увреждания.
            Продължение на предходния проект е стартиралия нов проект през 2016г. - “Независим живот за гражданите на Тутракан“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014–2020. Чрез него 76 потребители /деца и възрастни хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора над 65 години / получават социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент” и за 55 доставчици на услуги е осигурена работа и получават възнаграждение за периода на изпълнение на проекта.
            По ОП ”РЧР” бе изпълнен през годината и проект „Обучение и заетост на младите хора”, чрез който се предостави възможност на млади специалисти завършили своите специализации и образование да натрупат практически опит и изградят рутина в практиката.
            Във връзка с усъвършенстване потенциала на служителите в общината през 2016 г. стартира проект „Подкрепа за подобряване на административния капацитет в Община Тутракан по ОП „Региони в растеж” 2014-2020. Чрез проекта се предостави възможност 10 служители от общината да вземат участие в  програми за обмен на опит и добри практики - специализирани обучения, обмяна на опит и участие в конференции в областта на енергийната ефективност в страни от Северна и Централна Европа, както и на територията на РБългария”.
            Това са стартиращи стъпки на екипите за управление на петте проекта, които започнаха реализация през годината, свързани с енергийната ефективност на общински сгради и обекти, а именно:
-          Енергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр. Тутракан – проект с одобрен бюджет в размер на 937 351,80 лв. чрез който се предвижда саниране, подмяна на дограма, на парна инсталация и на ел.инсталация  на ДГ „Патиланчо” – гр. Тутракан и Общински  Център за Извънучилищна Дейност/ОЦИД/ – гр. Тутракан.
-            Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради бл."Възход 3" бл."Възход 4", гр.Тутракан  - предвижда се саниране; подмяна на дограма и изолация в рамките на одобрен бюджет в размер на   866 155,20 лв.
-             Енергийна ефективност в общински административни сгради - гр. Тутракан  - предвижда се енергийна ефективност на сградата на Общината; сградата на патронажа; сградата на архива. За определения бюджет в размер на 1 848 894,20 лв. ще се подменя дограма, парна и ел.инсталация и изолация на сградите.
-            Енергийна ефективност в сградата на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"- гр.Тутракан – в рамките на  282 535,20 лв. ще се извърши саниране.
-            Енергийна ефективност в  многофамилни жилищни сгради  - в рамките на 1 428 523 лв. е предвидено саниране на блок ЧАЙКА 1 И 2    и на две къщи.   
През 2016 г. по проектите за енергийна ефективност се извършиха разходи за възнаграждения на екипа за управление на проектите.
През 2016 г. приключи проект„Създаване на дигитален център за културно наследство в Исторически музей - Тутракан” на стойност 362 402 лв. Чрез успешното реализиране на проекта Историческия музей в града има възможност за популяризиране на своите експонати, архивни сбирки и други. Всеки който проявява интерес чрез електронния портал може да влезе, прочете и разгледа публикациите.
В сферата на образованието като бенефициенти – училищата реализираха през годината проект „Твоят час”, чрез който се даде възможност за развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности и проект „Еразъм +”, чрез който се предостави възможност за обмяна на добри практики извън страната на педагогическия персонал в СУ” Й.Йовков”.
През 2016 г. в рамките на 44 440 лв. се финализираха проекти, финансирани чрез ДФ”Земеделие” свързани с благоустройство на парка, изграждането на ЦНСТ и ЦСРИ, гр.Тутракан, „Дунав и традиции”, за които получихме възстановимото ДДС от управляващия орган .
В рамките на 162 969 лв. е извършен превод от Националния фонд за възстановимото ДДС по проект „Трансмариска – древното начало на Тутракан”, с което проектът също беше финансово приключен и отчетен като трансфер собствения дял в размер на 241 006 лв.
 
КАПИТАЛОВА ПОЛИТИКА
 
Инвестиционната политика на общината през 2016 г. се разгъна в няколко насоки:
-                     Ремонтни работипо общински сгради и помещения, в т.ч. покриви на училища, площадки, изграждане на мълниезащити. Средствата за тези дейности са в размер на 800 531 лв. и са отпуснати на общината по силата на постановление на Министерски съвет като допълнителна целева субсидия. В рамките на 37 830 лв. се извършиха ремонти на следните обекти:  сградата на Общинска администрация - извърши се вътрешен ремонт на помещения; Архив – вътрешен ремонт и строителни работи, свързани с разширяване на архива; км. с. Варненци - освежаване на вътрешно помещение и поставяне на дограма;
В сферата на образованието се извършиха ремонтни и енергийно спестяващи мероприятия на СУ” Й.Йовков”,  СУ” Хр.Ботев”, ОУ” Ст.Караджа”, с. Цар Самуил, ОУ” Св.св. Кирил и Методий”, с.Н.Черна. В рамките на 375 934 лв. се извърши ремонт на покриви по обектите, ремонт на площадки, енергоефективна реконструкция, ремонт на подпорни стени, районно осветление и благоустрояване на училищата.
1 618 лв. се усвоиха за мълинзащита на Дом за стари хора.
Значителна част от финансовия ресурс – 756 533 лв. се предостави за благоустрояване, ремонтни и възстановителни работи на улици и водопроводи в града и селата.
С целеви средства в рамките на 622 697 лв. се извърши рехабилитация и промяна предназначението на съществуваща общинска сграда в нов Многофункционален център за култура и спорт в Тутракан.
Ремонтни работи по общинска пътна мрежа транспортен възел Тутракан – Сливо поле е ремонтиран в размер на 5 919 лв.
-         Доставка на дълготрайни активи – Средствата в рамките на 157 918 лв. са усвоени за: доставка на компютри в размер на 19410 лв. за  в общинска администрация; училища; детски градини; покупка на телевизор за 1248 лв. в детска градина; покупка на климатици за 10766 лв. в Център за социална рехабилитация и интеграция; косачки, храсторези, моторни резачки, бензинопил, листосъбирачка за 15961 лв. за общинско предприятие и кметствата по селата; 7072 лв. са предоставени за реконструкция на детски площадки; 3 446лв. за благоустрояване около параклиса; 10 947 лв. за благоустрояване – изграждане на навес и ограда в рибарска махала; 14 908 за разширяване алеята на славата в гробницата край с.Шуменци; изграждане на паметник на загиналите в с.Белица; изграждане на чешма - жертвеник от Исторически музей в Тутракан; За проектни работи на яхтено пристанище и спортна зала в размер на 74160лв.
-         Капиталови разходи за Предпроектни дейности в размер на 29 713 лв. за  дигитализация на регулационен план на Тутракан и изработване на опорен план на Тутракан и програмни продукти;
-         Капиталов трансфер - Предоставен капиталов трансфер на читалището в Тутракан – 25 000 лв.
            При разчетени разходи за инвестиционни дейности през 2016 в размер на 3 808 215 лв., предоставени изцяло средства от централния бюджет се усвоиха общо 2013 162 лв. Неусвоения остатък е преходен остатък за 2017 със същото предназначение.
 
НЕРАЗПЛАТЕНИ РАЗХОДИ
 
Към  31.12.2016г. Община Тутракан приключва с общ размер на неразплатените разходи - 647 533,29 лв., в т.ч. 584 332,93 лв. са при първостепенния разпоредител с бюджет и 63 200,36 лв. при всички други разпоредители със средства от по -  ниска степен.
            Неразплатените разходи в общината към 31.12.2016 г. са за доставка на дърва – 29016 лв.; за доставка на горива за МПС – 20173 лв.; за ВиК съоръжения – 23 811 лв.; за зимно поддържане - 22 399 лв.; за извозване на битови отпадъци – 38 499 лв.; за доставка на дизелово гориво – 30370 лв.; за охранителни услуги – 22 512 лв.; проектански услуги – 23 310 лв.; капиталови разходи 236 292 лв. и други свързани с издръжката на дейностите.
            При второстепенните разпоредители с бюджет неразплатените разходи са в образованието и са свързани със доставка на горива за отопление.
 
ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ
            Във връзка с усвояване на отпуснатите целеви средства към края на годината за капиталови разходи, а също така и във връзка с осъществяване на текущата дейност,  през 2016 г. поради изтичане на действащи договори се проведоха обществени поръчки и се сключиха нови договори по силата на които се поеха ангажименти, в т.ч за някои доставки и за по – дълъг  период от една година,  възлизащи към 31.12.2016 г. на 5 894 044 лв.
      Поетите ангажименти в област СЕС възлизат на 121 475 лв. към 31.12.2016 г.
 
 
НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
            Новите задължения към 31.12.2016 г. са в размер на 6 876 203 лв., в т.ч по бюджета – 6 563 650 лв. и по СЕС – 312 553 лв.
Годишен финансов отчет / ГФО/
            Годишният финансов отчет на Община Тутракан, в т.ч. включващ:
              - Отчета за касовото  изпълнение на бюджета /Б-3/ към 31.12.2016 г.;
              - Отчета за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз / ЕС/ - /ЕС-3-КСФ /, администрирани от Националния фонд /НФ/; /СЕС-3-РА/, администрирани от  Разплащателна агенция /РА/ към ДФ „Земеделие”; /СЕС-3-ДЕС/; /СЕС-3-ДМП/ към 31.12.2016г.;
              - Отчета за операциите и наличностите по сметките за чужди средства / Б-3 / с код 33 към 31.12.2016 г.
              -  BALANCE–2016–IV–6907на Община Тутракан към 31.12.2016 г. в лева и хил.лв.
              -  Отчет за приходите и разходите на Община Тутракан към 31.12.2016 г.;
              - Приложения към отчета касовото изпълнение на Бюджета, СЕС и ДСД, които са елементи на пълния пакет от документация и информация, представена от общината на Министерството на финансите;
              - Обяснителни записки и декларации към отчета и баланса на общината към 31.12.2016 са изготвени в срок и представен на Министерството на финансите чрез ИСО.
            На същият е извършен одит от Сметна палата гр. София, ИМР гр. Силистра. С Решение № 192 от 06.07.2017 г. на Сметна палата, гр. София е произнесено становище за заверка без резерви на ГФО на Община Тутракан  за 2016 г. 
            Съгласно чл.140  от Закона за публичните финанси към докладната записка за приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета е приложено копие от Становището на Сметна палата за заверка на ГФО на Община Тутракан за 2016 г.
                                           
 
                                               Кмет на Община Тутракан:……………..
                                                                                                 / д-р Д.Стефанов /