О Б Я В Л Е Н И Е № 11/ 18. 03. 2016г.

18/3/2016
                               О Б Я В Л Е Н И Е
        № 11/  18. 03. 2016г.   
 
 
               На основание чл.140, ал.3от Закона за устройство на територията (ЗУТ),  Ви уведомяваме, чeна  17.03.2016г. е издадена  виза  от главния архитект на Община Тутракан запроект за изграждане на  Базова станция.
 
               Местонахождение: УПИ VІІІ – 374 в кв. 72  от  Застроителен и регулационен план на с.Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.08.1990 год. на Общински съвет гр.Тутракан.
                        
                Визата е издадена на :  „Теленор” България ЕАД, съгл.приложен Договор за наем  с вх. рег.№675, акт № 191, том.І / 26.03.2015г. на Служба по вписванията Тутра-кан.
 
                  Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра  по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съоб-щаването и на  заинтересуваните лица .
 
 
 
 
                                                                                                           Кмет на  
                                                                                                         Община Тутракан :___________
                                                                                                                                / д-р Д. Стефанов  /
 
 
ДС /ТД
 
Изготвил: 
/Гл.спец.”ГК”: Т.Димитрова/

Прикачени файлове