ОБЯВЛЕНИЕ №82/12.12.2014г.

13/12/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
№  82 / 12. 12. 2014г.   
                                                                               
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  12.12.2014г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза: „Проект за навес за селскостопанска техника и инвентар ”
Местонахождение: поземлен имот с № 102012, местност „Антимовски блок”, в землището нас. Белица
 
Визата е издадена на : „КАЛАТЕЯ” ООД,  гр.Силистра,  ул.„Добрич” № 66 с управител Ралица  Димова Кръстева
 
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                                         
                                                                      Кмет на Община Тутракан :……………...………….
                                                                                               / д-р Д. Стефанов  /
ДС / БС