ОБЯВЛЕНИЕ № 81/10.12.2014г.

10/12/2014
О Б Я В Л Е Н И Е №  81 / 10. 12. 2014г.   
                                                                               
На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  10.12.2014г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за: „Проект за складова база за селскостопанска продукция, техника и инвентар ”
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор73496.19.270, местност „Харманлъка”,  по КК на гр.Тутракан
 
Визата е издадена на : „ГОЛД  КРОУН” ЕООД,  гр.Тутракан,  ул.„Белмекен” № 23  с управител Мариан Ангелов Ганев
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                                           
                                                        Кмет на Община Тутракан :……………...………….
                                                                                                    / д-р Д. Стефанов  /
ДС / БС