ОБЯВЛЕНИЕ №76/28.11.2014г.

28/11/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
№  76 / 28. 11. 2014г.
 
               На основание чл.140, ал.3от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чeна  27.11.2014г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза:
 
„Проект за стопанска постройка и склад ”
 
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор73496.19.268, местност„Харманлъка”,
                                    по КК на гр.Тутракан
 
Визата е издадена на : Драгомир Ангелов Ганев, ЕГН 6601265603
                                      гр.Тутракан,  ул.„Белмекен” № 23  
 
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
 
                                                                              Кмет на Община Тутракан :……………...…………
                                                                                     / д-р Д. Стефанов  /
 
ДС / БС