ЗАПОВЕД № РД-04-2330 / 25.11.2014год.

28/11/2014
ЗАПОВЕД
№ РД-04-2330 / 25.11.2014год.
 
         Във връзка с подаден сигнал  е назначена комисия за обследване на строеж : паянтова жилищна сграда застроена в поземлен имот №73496.501.149 по КК на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/2008год., в кв.10 по План за  регулация на гр.Тутракан, одобрен със Заповед №270/12.04.1976год. на  ОНС-гр.Силистра.
         Собственик на строежа  са Н-ци на Зейра Рашид Мусаспоолу и Реджеб Сюлюман Байрактаров съгл. н.а.№105, т.І, дело №205от 11.07.1959год.
         Резултатите от проверката са отразени в Констативен протокол №1/07.11.2014год.
След като се запознах с обстоятелствата и състоянието на строежа, считам,че същият следва да се премахне поради следните причини : заради естествено износваненасградата тя е негодна за използване, застрашена от самосрутване и на основание чл.195,ал.6 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/
О Д О Б Р Я В А М
         Протокол №1/07.11.2014год.на комисията и нареждам премахване на строеж : паянтова жилищна сграда застроена в поземлен имот №73496.501.149 по КК на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/2008год., в кв.10 по План за  регулация на гр.Тутракан, одобрен със Заповед №270/12.04.1976год. на  ОНС-гр.Силистра.
         Срок за изпълнение : до 31.12.2014год.
         Настоящата заповед да се доведе до знанието на собственика по установения законов ред.
         Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Тутракан  по реда на Административнопроцесуалния кодекс и съгласно чл.217,ал.1,т.9 ЗУТ подадената жалба не спира изпълнението и.
 
                                    КМЕТ НА
                             ОБЩИНА ТУТРАКАН:
                                                                            / д-р Д.Стефанов/
 
Изготвил:               
Мл.експерт ”СКИД”   инж.Р.Венкова-Гюмишева