Мотиви за измененнието на -"Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Тутракан."

25/11/2013
М О Т И В И
Относно:Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Тутракан.
 
Причини, които налагат приемането:
С приемането на Закона за публични финанси /обн. ДВ  бр.15/15.02.2013 г.,/  се отменя Закона за общинските бюджети. Закона за публичните финанси влиза в сила в основната си част, на 1 януари 2014 година.
Във връзка с чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси е необходимо да бъде приета, от Общински съвет Тутракан, Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общинаТутракан.
Действащата към настоящия момент Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Тутракан, приета от Общински съвет Тутракан с Решение № 47, по Протокл №3/22.12.2011 г. е в изпълнение на Закона за общинските бюджети.
 
Цели :
Създаване на условия за устойчиво и дългосрочно балансиране на разходните отговорности на общината със стабилни приходоизточници и ефективен граждански контрол. Предвидените разпоредби, уреждащи съставянето на средносрочната бюджетна прогноза, имат за цел въвеждане на многогодишна бюджетна перспектива, основана на многогодишно фискално планиране.
Дефиниране на основните принципи, които следва да се спазват при управлението на публичните финанси, като: отчетност, отговорност, икономичност, ефективност и ефикасност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност.
Спазване на правилото ограничаващо размера на общинския дълг, като при новото правило годишният размер на плащанията по общинския дълг за общината във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните финансови отчети за изпълнението на бюджета на общината. В сега действащото правило ограничението е поставено върху общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.
Уреждане бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки.
Регламентиране  процедурата по съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващия тригодишен период и на общинския бюджет като в нея са включени разпоредби, регламентиращи изготвянето на информация относно общинските сметки за средствата от Европейския съюз, динамиката и състоянието на общинския дълг и гаранции, приходите, разходите и други показатели за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление” и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет, финансите на контролираните от общината дружества и други лица, както и за очаквания ефект върху показателите на общинските финанси.
Определяне редът, отговорностите, етапите по организиране съставянето на  проекта  за бюджет и приемането на бюджета на общината, както  и обхватът на информацията, която се включва в  тях.
Акцентиране на съществени срокове, касаещи протичането на бюджетния процес.
Ø30 ноември – краен срок за представяне от Кмета  на проекта за Бюджет  пред общността чрез публикуване в  интернет страницата на общината и в местните медии за осведомяване .
Ø30 ноември – краен срок за публикуване на поканата за публично обсъждане на проекта за Бюджет на общината.
Ø7 дни най малко след публикуване на поканата- Срок за провеждане на публичното обсъждане на проекта за Бюджет на общината.
Ø До 20 дни след обнародване на Закона за ДБ за съответната година – краен срок за внасяне от Кмета на проекта за Бюджет на общината в Общински съвет.
ØДо 15 дни от внасянето на проекта  за Бюджет в Общински съвет – краен срок за приемане на Бюджета от Общински съвет.
ØИзпълнение на общинския Бюджет – от 01 януари  до 31 декември на текущата година
Ø      30 септември – краен срок за текущо отчитане на общинския Бюджет.
Ø      31 декември на годината, следваща отчетната година – краен срок за  годишно отчитане  на изпълнението на общинския Бюджет.
Ø      До 10 дни след приемането от Общински съвет , приетия Бюджет на общината следва да се публикува на интернет страницата на общината.
Ø      До 31  януари на следващата отчетна година общината възстановява неусвоени средства от предоставени целеви трансфери.
Поставяне на някои ограничения:
ØЗа разпоредителите с бюджет по бюджетите на общините да поемат многогодишни договорни ангажименти за плащания, които надхвърлят 10 на сто от утвърдените им за предходната година разходи по бюджета, ако за това няма съгласие на общинския съвет.
ØПостъпленията от продажба на общински нефинансови активи ще се разходват само за финансиране на изграждането, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура.
ØТекущите разходи за местни дейности да не се  финансират за сметка на поемането на дълг от общината.
Запазване на някои позиции:
ØВ общинските бюджети да се предвижда резерв за непредвидени и/или неотложни разходи, като се залага само общ резерв в размер до 10 на сто от общите разходи по бюджета на общината.
ØВременно свободните средства да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности и на местните дейности, при спазване на относимите за общините фискални
ØПо отношение на средствата от ЕС е предвидено обособяването на отделни сметки, които не са част от съответния бюджет -  сметки за средства от Европейския съюз. Предвижда се разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз на общините да се изготвят от кмета на общината и да се утвърждават и актуализират от общинския съвет.
Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба
За прилагането на новата наредба не са необходими финансови средства
Очаквани резултати
Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата
Фактически основания
Необходимост от приемане на местен нормативен документ, който да регламентира реда и условията, при които се съставя бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години,за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината.
Правни основания
Чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.82, ал.1 от Закона за публични финанси.