Обявление № 12 / 23. 05 . 2013год.

23/5/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 12 / 23. 05 . 2013год.
 
 
        Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на   възложителя   в  лицето   на    Иван Койчев Киряковна  основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед №1250/22.05.2013год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение за изработване на ПУП- създаване на План за регулация за поземлен имот с идентификатор  73496.501.3785 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.Софи в кв.56 по  План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год.      
 
                 
                                                             Кмет Община Тутракан:
                                                                                                   / д-рД.Стефанов /
                                                                                     Главен спец.”ГК”:
                                                                                                             / Т. Димитрова /
 
 
 
 
ДС/ТД