Р А З Р Е Ш Е Н И Е З А С Т Р О Е Ж № 11 / 09. 05. 2013 год.

10/5/2013
Р А З Р Е Ш Е Н И Е  З А   С Т Р О Е Ж
№ 11 /  09. 05. 2013 год. 
                                                                                                 
Разрешава се на: 
         1. Община Тутракан , БУЛСТАТ 000562656, Д№119620028, гр.Тутракан, ул.”Трансма-риска”№ 31, представлявана от д-р Димитър Венков Стефанов–Кмет на Община Тутракан
         2. Църковно настоятелство Параклис”Св. вмчк. Димитър Солунски”  с БУЛСТАТ 176466770  гр.Тутракан.
     
в качеството на възложители-  съгласно Акт № 1257 за частна общинска собственост, вписан в Служ.по вписванията гр.Тутракан с вх.рег.№2164, акт №176, т.VІІ, д.№1354/ 29.
06.2012 год.  и Договор за учредяване право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост с вх.рег.№982, акт№50, т.ІІІ/ 14.03.2013год.
 
да извършат  строителство на:
                                Параклис ”Св. вмчк. Димитър Солунски”
 
Строежа е V-та категория, съгласно  чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ; чл.10,ал.1, т.4 от Наредба №1 / 2003г. за номенклатурата на видовете строежи
 
Местонахождение: 
Разположен вУПИ  ІІІ-2002 в кв.85 от План за улична регулация, одобрен с Решение №327
/02.02.2006год. на Общински съвет Тутракан; в поземлен имот с идентификатор 73496. 501. 3758 по Кадастрална карта на гр.Тутракан
 
Издава се на основание: чл.148, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗУТ и чл.152, ал.1 от ЗУТ.
 
въз основа на:
 - Заявление с вх.№УТ-660 / 09.04.2013г.за издаване на разрешение за строеж.
             - Акт № 1257 за частна общинска собственост, вписан в Служ.по вписванията гр.Тут-ракан с вх.рег.№2164, акт №176, т.VІІ, д.№1354/ 29.06.2012 год.
- Решение №284 по Протокол №22/ 11.02.2013 на общински съвет Тутракан за учредя-ване право на строеж  на Църковно настоятелство на параклис ”Св. вмчк. Димитър Солунски”.
- Заповед №636/12.03.2013год. за безвъзмездно вещно право на строеж на Кмета на Община Тутракан.
-Договор за учредаване право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост с вх.рег.№982, акт№50, т.ІІІ/ 14.03.2013год.
- Решение по т.5 от Протокол № 2 / 24. 02.2013 год. на ОбЕСУТ при общината
- Одобрен на 09. 06.2013г. инвестиционен проект от Главния архитект на Община  Тутракан  по части “Архитектура”, “Конструкции”, “ВиК ”, “Електро”, ”Геодезия” и “ПБЗ”.
             - Становище на РИОСВ – гр.Русе с изх.№ 1406/ 09.05.2013 г.
             -Предварителен договор № 13PDP 044/03.04.2013г. за присъединяване на недвижими имоти и потребители на вода към водопроводнатаи/или канализационна система с “ВиК”ООД–Силистра
 
 
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 11 /09 .05  . 2013  год.
 
               - Предварителен договор за присъединяване на обект на потребител към електро-разпределителната мрежа с изх.№С13-2120/04.04.2013г. на Енерго-Про Мрежи АД
              
Строителството да се извърши при следните условия:
1. Отсичане или изкореняване на дълготрайни декоративни дървета и храсти с историческо значение може да се извърши само след писмено разрешение от кмета на общината, издадено въз основа на санитарна експертиза за състоянието на дървото.   
2.  За премахване на дървета, обявени за природни забележителности или намиращи се на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, де се осигури  писмено разрешение от органите на Министерството но околната среда и водите.
3.   Да се сключи договор за упражняване на строителен  надзор  ( за строежите от първа до четвърта категория)    
4.  Да се открие строителна площадка и да се определи строителна линия и ниво, за което да се състави протокол.
5. Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител за строежите от пета категория в тридневен срок от съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква - преди започването на строежа, заверява заповедната книга на строежа и уведомява
писмено в 7-дневен срок от заверката общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен контрол. В случайте, в които разрешението за строеж е издадено от обласния оправител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, заповедната книга се заверява от Дирекцията за национален строителен контрол. За специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, заповедната книга се заверява от длъжносни лица, определени от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи.  
6. В три дневен срок от завършване на СМР по фундаментите на строежа да се поиска от общинската администрация извършване на проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването.
7. За строителна площадка да се използват тротоари, свободни обществени площи, както и части от улични платна, съгласно ПБЗ, разпоредбите на общинския съвет и след заплащане на определени такси.
8. Строителната площадка да се огради и да се поставят информационни табели, съгласно чл.157, ал.5 от ЗУТ
9. При разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства за започването на строежа възложителят да уведоми общинската администрация след съгласуване с органите по безопасността на движението.
                10.  Разрешава се изпълнението на временните строежи, описани в ПБЗ.
11.Да се оползотвори хумусния земен слой.
                12. Да се премахнат заварените строежи, невключени в режима на застрояване, най-късно до завършване на строежа
                13. След издаването на разрешението за строеж при изпълнение на  строителството се допускат несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект.
14. След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхват на съществените отклонения по чл.154, ал.2, т.1, 2, 3 и 4 от ЗУТ са недопустими. Съществените отклонения се допускат, ако са сред посочените в чл.154, ал.2,т.5, 6, 7 и 8 от ЗУТ  по искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересованите лица по чл.149, ал.2 от ЗУТ, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж. Тези изменения се отразяват със забележка в настоящото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им.
          Настоящото разрешението за строеж  подлежи на обжалване чрез Главния архитект на Община Тутракан пред началника на регионален отдел”Национален строителен контрол”- Силистра, РДНСК – северен централен район в 14-дневен срок от съобщаването му.
          Разрешението за строеж влиза в сила при спазване условията на чл.156, ал.1 от ЗИДЗУТ.
 
 
                                                                                 ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
                                                                                 НА ОБЩИНА ТУТРАКАН: _______________
                                                                                                                          / арх. Пл.Маринов /
 
ПМ/ТД