ЗАПОВЕД № 872/ 14.07.2010 г.

14/7/2010

ЗАПОВЕД

№ 872/ 14.07.2010 г.

гр. Тутракан

 

     На основание ПМС №  182 от 24.07.1996 г, Наредбата за водно спасителната дейност във връзка с подобряването на организацията и координацията по водното спасяване , осигуряване безопасността на хората и предотвратяването на водни инциденти

 

НАРЕЖДАМ:

  1. Забранявам къпането и плуването в р. Дунав и останалите водни площи на територията на общината .

 

  1. Кметствата и собственици /наематели/ на водни площи в общината да осигурят чрез забранителни, предупредителни и информационни знаци обезопасяването на всички открити канали , язовири и микроязовири , както и бреговата ивица на р. Дунав.

                                                  Отг. : кметове, собственици, концесионери
Срок: 31.07.2010 г.

  1. Поставените знаци да са на разстояние не по голямо от 500 м по протежението на водния обект  , да бъдат поставени по пътеките, по които хората се движат. На табелите и знаците да се виждат конкретните причини за забрана на къпането и плуването / голяма дълбочина, дънна яма, рибарски мрежи, тинесто дъно, водовъртежи, замърсена вода и др./.Унищожените или повредени табели незабавно да се подменят.

                                                  Отг. : кметове, собственици, концесионери
Срок: 31.07.2010 г.

  1. Да се вземат мерки за обезопасяване чрез мрежи , капаци и парапети открити канали, изкопни ями, кладенци и др. водни площи , запълнени с вода , чиято дълбочина е по-голяма от 120 см.

 

                                                 Отг. : кметове, собственици, концесионери
Срок: 31.07.2010 г.

 

  1. Н-к РУ на МВР гр. Тутракан да разпореди патрулиращите служители в района на кейовата стена да контролират спазването на забранител-ните знаци по нея.

                                                  Отг. : началник на РУ на МВР гр. Тутракан
Срок: постоянен

    Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички кметове и кметски наместници по населени места, собственици и наематели на водни площи за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Комисията по водно спасителната дейност към общината.

 

 

 

                                                            Кмет на Община Тутракан:……П/П……. 
/инж. Г. Георгиев/