Достъп до информация

10/1/2011

Какво представлява обществената информация?

Всяка информация, която се съхранява в държавните и органите на местно самоуправление, или други задължени по закон лица, може да Ви бъде предоставена при определените в ЗДОИ ред и условия.

Нямате право на достъп до:

- информация, представляваща защитена тайна в случаите, предвидени със закон /може да бъде предоставен частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен/;
- достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация;
- исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца;

По преценка на администрацията, достъп може да Ви бъде отказан до изтичане на 2 години от създаването на следната информация:
- свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации);
- съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи.

Кой има право на достъп до обществена информация?

- Всеки гражданин на РБ, чужденците и лицата без гражданство, както и всички юридически лица.

Кой е задължен да предоставя обществена информация?

- всички държавни органи и органите на местно самоуправление;
- всички публичноправни субекти;
- всички физически и юридически лица само относно извършвана от тях дейност, финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет;
- средствата за масова информация относно обществена информация, свързана с прозрачността на тяхната дейност.

Как да получите достъп до информация?

Достъп до информация може да получите чрез устно запитване, писмено заявление или по електронен път (което се ползва със статус на писмено заявление).
Писменото заявление може да бъде в изцяло свободен текст, публикуваната от нас бланка е примерна и е за Ваше улеснение. Формулярът може да Ви бъде предоставен и в сградата на общината. Подаденото заявление трябва да съдържа задължително: трите имена на заявителя, съответно наименованието и седалището на юридическото лице; описание на исканата информация; адрес за кореспонденция със заявителя. В противен случай заявлението ще бъде оставено без разглеждане. Исканата от Вас информация трябва да бъде достатъчно индивидуализирана, т.е. въпросът да е ясно и еднозначно зададен, а при положение, че искате да се запознаете с документ, посочете негов реквизит, който може да го опише адекватно, напр. номер, дата на издаване, орган, адресат, характер на предметното му съдържание. Подаденото от Вас заявление трябва задължително да бъде регистрирано в деловодството на общината и да бъде вписано с входящ номер. Ако такъв не Ви бъде даден, изискайте го от служителя. Писмено заявление, изпратено по електронен път, може да изпратите на e-mail: tutrakan@infotel.bg. Искането, изпратено по електронен път, трябва да отговаря на условията и да съдържа задължителните атрибути на писменото заявление по предходната точка.

Колко ще ми струва достъпът до обществена информация?

Достъпът до обществена информация е безплатен, Вие заплащате единствено разходите по нейното предоставяне, изразяващи се в цената на носителя й, нормативно установена в Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г., обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2001 г.

Какви действия ще бъдат предприети в отговор на Вашето искане?

- Решение за предоставяне на достъп до исканата от Вас обществена информация ще бъде постановено от съответния орган, в случай че искането Ви отговаря на законовите изисквания и са налице всички правни основания за това.
- Уведомление за уточняване на искането ще получите от надлежния орган, ако в заявлението си сте посочили недостатъчно ясно необходимата Ви обществена информация, в резултат на което носителят й не може да бъде индивидуализиран и съответно предоставен. С уведомлението ще Ви се даде 30-дневен срок да конкретизирате искането си – в противен случай заявлението се оставя без разглеждане.
- Уведомление за удължаване на срока ще Ви бъде изпратено, в случай че:
- поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка – срокът може да бъде удължен с не повече от 10 дни;
- когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й – с не повече от 14 дни;
- Решение за отказ на достъп до обществена информация ще Ви бъде връчено срещу подпис или изпратено по пощата с обратна разписка. Решението трябва задължително да съдържа следните реквизити: правното и фактическото основание за отказ по този закон, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.