Здравеопазване

10/1/2011

Многопрофилна болница за активно лечение Тутракан ЕООД

       "МБАЛ - Тутракан" ЕООД гр.Тутракан е основана през май 1878 година като Тутраканска градска болница. Болницата разполага със 126 легла, 6 отделения с легла, операционен блок, диагностично-консултативен блок.
В лечебното заведение работят 37 лекари, 82 медицински сестри и акушерки и 83 човека обслужващ персонал.
Телефон/факс: 0857/600 78, Централа: 0857/605 38, 604 47
       e-mail: mbal_tutrakan@abv.bg
                  mbal_tutrakan@mail.bg

       Как да стигнете до МБАЛ Тутракан ЕООД:
       С автомобил, автобус No 1, 21, 22 и междуградски автобусен транспорт.
       Болницата се намира на 500 м от Старата автогара, в посока за гр.Русе. Тя е четириетажна постройка, която се вижда отдалече.
       Разрешава се спирането на леки автомобили и други превозни средства пред централния вход за оставяне и изписване на пациенти, които са в безпомощно състояние.

       "МБАЛ - Тутракан" ЕООД предлага болнично лечение и медицински услуги и на лица, осигурени в Доброволни здравно осигурителни фондове ОЗОФ, "Доверие" и БЗОК"Закрила".

       Болницата предлага болнично лечение на здравно осигурени лица по заболявания, включени в 67 клинични пътеки, съгласно Национален рамков договор от 2005 г. Финансирането на болничното лечение по клинични пътеки се осъществява от Националната здравно осигурителна каса.
       Болницата приема за лечение и пациенти, чиито заболявания не попадат в клинични пътеки. В този случай лечението на здравно осигурените лица се заплаща от Министерство на здравеопазването.
       Здравно осигурените пациенти заплащат на лечебното заведение само потребителска такса в размер на 2 % от минималната работна заплата за страната за всеки ден болнично лечение, но за не повече от 10 дни годишно.
       От заплащане на потребителска такса са освободени: лица със заболявания, определени по списък към НРД, както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството, военнослужещи на наборна военна служба; пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица без доходи, настанени в домове за деца и юноши, в домове за деца от предучилищна възраст и в домове за социални грижи; медицински специалисти.

       Медицински услуги

       В лабораториите и отделенията на Диагностично-консултативния блок могат да бъдат направени всички изследвания и консултации, от които Вие се нуждаете:

 • здравна профилактика и информация за пациента
 • прегледи и консултации от специалисти
 • образна диагностика на всички органи
 • клинико-лабораторни изследвания
 • микробиологични изследвания
 • хистопатологични изследвания
 • физиотерапия и рехабилитация

       Ако не сте здравно осигурени, или искате да Ви бъдат извършени изследвания и консултации по Ваше желание, е необходимо да заплатите стойността на медицинските дейности в касата на болницата, съгласно Наредба 22 / 09.02.1997 г. за условията и реда за заплащане на медицинска помощ по избор на пациента.

Платени медицински дейности и услуги:

 • преглед от специалист
 • манипулации
 • функционални изследвания
 • образна диагностика - рентгенови изследвания, компютърна томография ( скенер), ехографска диагностика
 • клинико-лабораторни изследвания
 • микробиологични изследвания
 • хистопатологични изследвания
 • физиотерапия и рехабилитация

Административни услуги - медицински документи, дубликати на документи, ксерокопиране.

 

Харта за правата на пациента

Многопрофилна болница за активно лечение - Тутракан" ЕООД гр.Тутракан осъществява своите диагностични, лечебни и рехабилитационни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко защита на тяхното човешко достойнство.

Всички пациенти, потърсили медицинска помощ в "МБАЛ - Тутракан"ЕООД ИМАТ ПРАВО:

 1. На свободен избор на лечение от лекар, както и на достъп до медицинска помощ при условията и по реда на ЗЗО, Наредбата за достъпа на здравно осигурените лица до лечебни заведения за извън болнична и болнична помощ или при заплащане на медицинска помощ от неосигурени пациенти.
 2. При приемане в лечебното заведение пациентът, членовете на семейството му или придружаващото го лице да бъдат информирани за предлаганата медицинска помощ и очакваните разходи за сметка на пациента за тази помощ съгласно Наредба 22 / 1997 г. за условията и реда за заплащане на медицинска помощ по избор на пациента.
 3. На медицинска помощ в съответствие с утвърдените стандарти за лечение и правила за добра медицинска практика.
 4. Да бъдат информирани за обема на медицинската помощ и видовете услуги, които болницата предлага, както и за правилата, условията, реда и времевия график за получаването им.
 5. Да приемат или отказват лечение, след като получат достатъчно информация за естеството му и очаквания резултат.
 6. На непрекъснатост на грижите, полагани за тях.
 7. Да бъдат информирани за условията и реда за участие в клинични изследвания, проучвания и изпитвания
 8. На второ мнение от друг лекар от същото лечебно заведение, относно диагностично-лечебната дейност, свързана с тяхното заболяване.
 9. Да получат спешна помощ, ако здравето и животът им се намира в непосредствена опасност, В случаите когато спешната помощ не може да бъде оказана на място, болницата осигурява транспортирането на пациента към съответното лечебно заведение, като продължава оказването на спешните мерки.
 10. На обезболяване в хода на лечението при установени правила и процедури за неговото провеждане, както и на съответни на квалификацията на лекаря грижи и обезболяване при хронична болка и терминални състояния.
 11. Да бъдат информирани за името, длъжността и специалността на всяко лице, което ги лекува или участва в лечебния процес. В случаите на съвместно лечение или поемане на лечението от друг изпълнител на медицинска помощ, пациента има право да поиска сътрудничество и добра координация между включените в лечението специалисти, така че да се гарантира подходящо продължаване на лечението.
 12. Да бъдат посещавани от общопрактикуващи лекари или специалиста издал направление за хоспитализация.
 13. Да приемат или отказват посетители.
 14. На медицинска помощ, свързана с уважение и зачитане на техните ценности и убеждения, религиозна принадлежност, както и на съчувствие в състояние на безпомощност или в края на живота, с оглед запазване на тяхното достойнство.
 15. На защита от икономическа, сексуална и друга форма на насилие, физическо и друго малтретиране или унизително отношение.
 16. Да бъдат информирани за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечение. Когато пациентът е в състояние, което ограничава възможността му за разбиране на тази информация, или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов законен представител или попечител.
 17. Да приемат или отхвърлят предложените им изследвания и лечение, да бъдат информирани за съществуващи алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избора между тях. Правото на отказ от предложеното лечение пациентът може да упражни в рамките на действащите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните медицински последици от подобен отказ.
 18. Медицинска помощ без съгласието на пациента може да се окаже, когато тя има спешен характер, в следните случаи:
 • когато физическото или психическото състояние на пациента за момента не позволява получаването на информираното му съгласие
 • когато пациентът е недееспособен и е невъзможно да се получи съгласие от негов родител, настойник или попечител
 

19. Пациентите имат право на поверителност на информацията свързана със здравното им състояние и медицинската помощ, която получават.

Задължения на пациентите

Пациентите лекуващи се в "МБАЛ-Тутракан"ЕООД, са длъжни:

 1. Да спазват установения вътрешен ред в болницата и отделението, дневен режим, хигиената в помещенията
 2. Да уважават професионалното и човешко достойнство на лекарите, медицинските сестри/акушерки/ и помощния персонал
 3. Да не влизат в служебните помещения, освен ако не са поканени
 4. Да опазват болничното имущество, като при нанесени имуществени щети възстановяват стойността им.
 5. Да не напускат отделението без уважителни причини, без разрешение на лекуващия или дежурния лекар. Напусналите самоволно стационара, се изписват преждевременно
 6. На болните се забранява тютюнопушенето в сградата на болницата и консумацията на алкохол на територията и.