СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

28/1/2022
С Ъ О БЩЕ Н И Е
съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка чл. 46, ал.1 т.2 и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ),  постъпило заявление с вх. № Е-01-137/07.01.2022 г. и придружаваща документация от „Елли-99” ЕООД, представлявано от Петър Александров  Ангелов за откриване на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, представляващ  ПИ №73496.32.140 местност „Баша”, гр.Тутракан, община Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, с цел на водоползването - аквакултури и свързаните с тях дейности и придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4  от ЗВ данни и документи, Община Тутракан открива процедура по издаване на резрешително за водоползване.
Всички, които желаят да изразят мнение и становище могат да го направят писмено в Община Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636, е-mail: tutrakan@b-trust.org