Избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023

17/5/2021
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
Със заповед на Кмета на Община Тутракан № РД-04-844 от 04.09.2023 г. и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, предвид произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. са образувани избирателни секции на територията на Община Тутракан и утвърдени тяхната номерация, обхват и адрес.
На основание чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето на таблото за обявления на община Тутракан, витрината на Информационния център на Община Тутракан и чрез публикация на интернет страницата на Община Тутракан.
Заповедта подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването й пред областния управител.
СЪОБЩЕНИЕ 
 
В срок до 18.09.2023 г. гражданин на друга държава - членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 ИК  и желае да бъде вписан в избирателния списък – част ІІ,  представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място.
Вписаните граждани в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства.
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
Във връзка с насрочените избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. Общинска администрация Тутракан съобщава, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за това до 14 ОКТОМВРИ 2023 г. Заявлението следва да е в писмена форма по образец / Приложение № 17-МИ от изборните книжа /, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или електронно заявление до общинска администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в избирателен списък по настоящ адрес. Към заявлението се прилага копие от документ от ТЕЛК/ НЕЛК.
Избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление за вписване в списъците по настоящ адрес в срок до 14 ОКТОМВРИ 2023 г. Заявлението за гласуване по настоящ адрес /Приложение № 13-МИ от изборните книжа / следва да се подаде пред общинската администрация, кметството или кметски наместник по настоящ адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ.
Приложенията  № 13-МИ, № 17-МИ от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни представители, гражданите могат да получат от Информационния център на Общинска администрация Тутракан. Същите са публикувани и на интернет страниците на Община Тутракан.
 
Срокът за подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци изтича на 21.10.2023 г. /Приложение № 7–МИ/