Избори за народни представители 02.04.2023

17/5/2021
СЪОБЩЕНИЕ
 
Общинска администрация Тутракан информира, че представители на Районна избирателна комисия – Силистра ще проведaт обучение на председателите и секретарите на секционните избирателни комисии за Община Тутракан на 26.03.2023 г. от 10:00 ч. във връзка с предстоящите избори за народни представители на 02.04.2023 г. Място на провеждане на обучението - сградата на Общински съвет – Тутракан, намираща се на ул. „Трансмариска” № 20.
СИЕЛА-НОРМА ще проведе обучение на членовете на  СИК за работа с машина на 27.03.2023 г. (понеделник) в 19:00 ч. с времетраене 40 минути.   
Линк към онлайн обучението: Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Meeting ID: 363 905 662 45
Passcode: 2zwtVt
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
          Община Тутракан съобщава, че е определена секция № 706 – Бивш хранителен магазин, ул. „Сакар планина”, № 8, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тутракан.
За помощ в изборния ден горепосочените лица могат да се обърнат за справки на тел. 0866/60621 или на адрес: гр. Тутракан – Общинска  администрация, ул. „Трансмариска” № 31, ет. 2, стая № 1.
 
СЪОБЩЕНИЕ  
 
          Общинска администрация Тутракан информира, че със заповед № РД – 04 – 262/09.03.2023 г. на кмета на Община Тутракан, е образувана една подвижна избирателна секция на територията на община Тутракан, за гласуване на избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение.
          Избиратели желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 18.03.2023 г., могат да подадат заявление до кмета на общината/ кметството/кметския наместник не по-късно от 27 март 2023 г. за включване в избирателния списък за гласуване с ПСИК.
          Избиратели могат да бъдат включени в ПСИК по настоящ адрес, ако са подали заявление в срок до 18.03.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
Във връзка с насрочените избори за народни представители на 02.04.2023 г. Общинска администрация Тутракан съобщава, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за това до 18 МАРТ 2023 г. Заявлението следва да е в писмена форма по образец / Приложение № 67-НС от изборните книжа /, подписано саморъчно и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление до общинска администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в избирателен списък по настоящ адрес. Към заявлението се прилага копие от документ от ТЕЛК/ НЕЛК.
Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление за вписване в списъците по настоящ адрес в срок до 18 МАРТ 2023 г. Заявлението за гласуване по настоящ адрес /Приложение № 21-НС от изборните книжа / следва да се подаде пред общинската администрация, кметството или кметски наместник по настоящ адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ.
Приложенията  № 67-НС, № 21-НС от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни представители, гражданите могат да получат от Информационния център на Общинска администрация Тутракан. Същите са публикувани и на интернет страниците на Община Тутракан.
 
Срокът за подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци изтича на 25.03.2023 г. /Приложение № 17 – НС/
 
Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес./ Приложение № 25 - НС/ в срок до 18.03.2023 г.
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
Със заповед на Кмета на Община Тутракан № РД-04-156 от 07.02.2023г. и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, предвид произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023г. са образувани избирателни секции на територията на Община Тутракан и утвърдени тяхната номерация, обхват и адрес.
На основание чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето на таблото за обявления на община Тутракан, витрината на Информационния център на Община Тутракан и чрез публикация на интернет страницата на Община Тутракан.
Заповедта подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването й пред областния управител.