Банкова сметка и кодове за вид плащане

10/1/2019
БАНКОВА СМЕТКА И КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
 
Банкова сметка и кодове за вид плащане
 
ЦКБ АД - клон Русе
IBAN:  BG10CECB97908447458500
BIC:  CECBBGSF
 
ВИД  ПЛАЩАНИЯ
К О Д
Патентен данък и данък върху таксиметровите превози на пътници
441400
Данък недвижими имоти
442100
Данък върху наследството
442200
Данък върху моторни превозни средства
442300
Такса битови отпадъци
442400
Данък придобиване на имущества по подарения и по възмезден начин
442500
Туристически данък
442800
Други данъци
443400
Глоби
446500
Такса административни услуги
448007
Такса куче
448013