Данъчен календар

2/6/2020
ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
 
Календар за местни данъци и такси
По Закона за местните данъци и такси дължите:
До 31.01.2020г.
 • Подаване на декларация по чл. 61н ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък за текущата година.
 • Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първото тримесечие на текущата година. Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния размер на окончателния годишен /патентен/ данък, ползват отстъпка от 5 на сто. 
До 31.03.2020г.
 • Плащане на такса за притежаване на куче.
До 31.04.2020г.
 • Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второто тримесечие на текущата година.
До 30.06.2020г.
 • Плащане на данъка върху превозните средства за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
 • Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
До 30.06.2020г.
 • Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
 • Плащане на първа вноска / в размер на 1/2/ на данъка върху превозните средства за текущата година.
До 31.07.2020г.
 • Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за третото тримесечие на текущата година.
До 31.10.2020г.
 • Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
 • Плащане на втора вноска на данъка върху превозните средства за текущата година.
 • Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвъртото тримесечие на текущата година.
До 30.11.2020г.
 • Подаване на декларация по чл.16 от Наредбата за определяне местните такси и цени на услуги – казан тип „бобър”
До 31.12.2020г.
 • Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се ползват през цялата следваща година.