ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП- 2017 год. ( във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ)

23/2/2017
ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР
НА ОДОБРЕНИТЕ
          ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП- 2017 год. 
( във връзка с  чл.5, ал.5 от ЗУТ)
 
№ по ред
Населено място
възложител
 
квар-тал
Имот /
УПИ
Вид ПУП
Одобрени със(с):
Заповед/ Решение
1.
с.Търновци
Община Тутракан
за кв.15 и
част от ул.
ПУП-ПР
З-д № РД-04-182 /
09.02.2017г.
2.
 
с.Цар Самуил
Община Тутракан
Сейдали Алиосман Шакир
кв.84
VІІІ-441
VІІ-441
VІ-441
ПУП-ИПР
З-д № РД-04-183 /
09.02.2017г.
3.
 
гр.Тутракан
Николай Здравков Луков и Здравко Луков Георгив
кв.49
501.2856
ПУП-ПР
З-д № РД-04-184 /
09.02.2017г.
4.
 
с.Цар Самуил
Елмаз Рушид Юсуф и
Сергюл Осман Юсуф
кв.41
ІХ-621,
Х-621 и
VІІІ-620
ПУП-ИПР
З-д № РД-04-184 /
09.02.2017г.
5.
гр.Тутракан
Стела  Димитрова Иванова
кв.115
501.3471
ПУП-ПР
З-д № РД-04-186 /
09.02.2017г.
6.
с.Старо село - КВС
„Дунав плод”ООД
ПИ №015010
ПУП-ПП
Решение №341 по П-л
№21 от 17.02.2017г.
7.
 
гр.Тутракан
Община Тутракан
73496.506.11 и 73496.506.675
ПУП-ПП
Решение №340 по П-л
№21 от 17.02.2017г.
 
8.
с.Старо село
Румен Стоянов Григоров,
Стефка Бойчева Григорова и Иванка Бориславова Бакалова
кв.26
VІІ-146 и VІІІ -145
ПУП-ИПР
 
З-д №РД-04-571 от 26.05.2017 г.
9.
с.Пожарево
Тодор Ангелов Арабаджиев
кв.27
ПИ№287
(ХІІІ-287, ХІІ-287, ХІ-284 и ХІV-284)
ПУП-ИПР
З-д №РД-04-570 от 26.05.2017 г.
10.
гр.Тутракан
Хинко Алеков Черкезов,
Шазие Али Ахмед  и
Юсеин Али Черкез
кв.131
501.927
ПУП-ПР
З-д №РД-04-428 от 06.04.2017 г.
11.
гр.Тутракан
Община Тутракан
 
506.6
506.7
ПУП-ПП за подобект: ”Отводни-телни, укре-пителни и дренажни ребра” към ГПСОВ Т-н
Решение №400 по П-л №26/ 31.05.2017 г. Общински съвет Т-н
12.
гр.Тутракан
Евелин Василев Ройбов
кв.60
501.2953
ПУП-ПР
 
З-д№ РД-04-572/
26.05.2017г
13.
с.Белица
Община Тутракан
ПК”10-ти май”с.Белица
кв.39
І –за ПК
ПУП-ИПР
З-д№ РД-04-779/
26.05.2017г.
14.
с.Нова Черна
Фанка Йоргова Кулишева
кв.13
ХІХ-113
ХVІІІ-107
ПУП-ИПР
З-д№ РД-04-1064/
   09.10.2017 г.
15.
гр.Тутракан
1.Община Тутракан
2.Ашиме Мехмед Калай-джи
кв.137
501.677
ПУП-ПР
З-д№ РД-04-1065/
   09.10.2017 г.
16.
гр.Тутракан
Росен Михайлов Георгиев и Десислава Иванова Маринова-Георгиева
кв.43
ІV-1361
500.1361
 
ПУП-ИПР
З-д№ РД-04-1066/
   09.10.2017 г.
17.
с.Нова Черна
„БОИЛ ЕООД”с управ. Боян Радев
от КВС
№001545
ПУП-ПЗ
З-д№ РД-04-1063/
   09.10.2017 г.