Административни услуги по устройство на територията

10/1/2011
Услуга
Необходими документи
Такса
Срок

 

1. Издаване на скица на един поземлен имот

 • Искане по образец
 • Документ за собственост или права на строеж

10.00 лв

7 дни

2. Издаване на виза за проектиране за преустройство, промяна на предназначението или нова сграда

 • Искане по образец
 • Документ за собственост или права на строеж
 • Документ за уредени продаваеми части- Платена такса
15.00 лв. 14 дни

3. Разрешение на допълващо застрояване-магазин,складове.

 • Искане по образец
 • Документ за собственост
 • Предложение за исканото застрояване,изготвено от проектант-архитект
 • Скица-копие от действащ ЗРП с нанесени съседни парцели
 • Скица с указан начин на застрояване-застроително решение
   

4. Одобряване на проект за ЗРП,квартално-застроителен и силуетен план

 • Искане по образец –при съгласие и несъгласие
 • Документ за собственост или право на строеж
 • Мотивирано предписание от Гл.архитект
 • Проект за исканото застрояване, изготвено от проектант
   

5. Изменение на влязъл в сила ЗРП съдебно решение

 • Искане по образец
 • Документ за собственост или право на строеж
 • Съдебно решение
 • Скица-копие от действащ ЗРП
 • Предложение за исканото застрояване,изготвено от проектант-архитект
 • Мотивирано предписание от Гл.архитект
   

6. Изменение на дворищно-регулационни планове по искане на пряко заинтересованите

 • Искане в свободен текст по взаимно съгласие,нотариално заверено
 • Документ за собственост или право на строеж
 • Проект за исканото изменение на плана
   

7. Изменение на дворищно-регулационни планове по предложение на съда

 • Искане по образец
 • Документ за собственост или право на строеж
 • Съдебно решение
 • Скица-проект за исканото изменение
   

8. Изменение на дворищно-регулационни планове при допълване на кадастралния план с нов имот

 • Искане по образец
 • Документ за собственост или право на строеж
 • Съдебно решение
 • Заповед за попълване на кадастъра
 • Заповед за отмяна от отчуждаване
   

9.Одобряване(съгласуване) на проекти за сгради, постройки, инженерни съоръжения и инсталации

 • Искане по образец
 • Документ за собственост или право на строеж
 • Скица с виза за проектиране
 • Проекти,подписани от проектантите и независимия строителен надзор, по 3 екземпляра по всички специалности (при необходимост),съгласуване със съответните инстанции –Енергоснабдяване,ВиК,Български пощи, Хеи, РСПАБ, НИПК)
 • Доклад за независим надзор или контрол в проектирането
   

10. Одобряване (съгласуване) на проекти за сгради, постройки, инженерни съоръжения и инсталации в собствен имот или в сгради-етажна собственост със съгласието на всички собственици,съответно етажни съсобственици

 • Искане, подписано от всички съсобственици;
 • Документ за собственост или право на строеж
 • Скица с виза за проектиране
 • Проекти,подписани от проектантите и независимия строителен надзор, по 3 екземпляра по всички специалности (при необходимост),съгласуване със съответните инстанции –Енергоснабдяване,ВиК,Български пощи, Хеи, РСПАБ, НИПК)
 • Доклад за независим надзор или контрол в проектирането
   

11.Одобряване на проекти за жилищностроителни кооперации

 • Искане по образец, с приложено решение на общото събрание на членовете на кооперацията
 • Решение на съда за сформиране на жилищностроителна кооперация
 • Разпределителен протокол с нотариална заверка
 • Документ за собственост или право на строеж
 • Скица с виза за проектиране
 • Проекти,подписани от проектантите и независимия строителен надзор, по 3 екземпляра по всички специалности (при необходимост),съгласуване със съответните инстанции –Енергоснабдяване,ВиК,Български пощи, Хеи, РСПАБ, НИПК)
 • Доклад за независим надзор или контрол в проектирането
   

12.Одобряване (съгласуване) на проекти за строеж в съсобствен парцел,предназначен за малко и средноетажно застрояване,без съгласието на всички съсобственици

 • Искане по образец
 • Документ за собственост или право на строеж
 • Скица с виза за проектиране
 • Архитектурен проект за цялостно застрояване на парцела, който да предвижда етапно строителство с предложение за разпределяне между съсобствениците
   

13.Издаване на разрешение за строеж за нови сгради, постройки, инженерни съоръжения и инсталации

 • Искане по образец
 • Документ за собственост или право на строеж
 • Скица с виза за проектиране
 • Молба за одобряване на проекта
 • Проекти,подписани от проектантите и независимия строителен надзор, по 3 екземпляра по всички специалности (при необходимост),съгласуване със съответните инстанции –Енергоснабдяване,ВиК,Български пощи, Хеи, РСПАБ, НИПК)
 • Доклад за независим надзор или контрол в проектирането
 • Проект за организация и изпълнение на строителството
 • Платена такса
   

14.Издаване на разрешение за извършване на основен ремонт на сгради и постройки

 • Искане по образец
 • Документ за собственост или право на строеж
 • Скица с виза за проектиране
 • Разрешение за строеж(при наличие на такова) за обекта, който подлежи на ремонт
 • Искане за одобряване на проект
 • Архитектурен проект, подписан от проектанта и независимия строителен надзор
 • Конструктивно заключение или конструктивен проект при необходимост
 • Доклад за независим надзор или контрол в проектирането
   

15.Издаване на разрешение за преустройство или промяна на предназначението на сгради и постройки

 • Искане по образец
 • Скица с виза за проектиране
 • Разрешение за строеж(при наличие на такова) за обекта, който подлежи на ремонт
 • Искане за одобряване на проект
 • Документ за собственост или право на строеж
 • Проекти,подписани от проектантите и независимия строителен надзор, по 3 екземпляра по всички специалности (при необходимост),съгласуване със съответните инстанции –Енергоснабдяване,ВиК,Български пощи, Хеи, РСПАБ, НИПК)
 • Доклад за независим надзор или контрол в проектирането
 • Конструктивно заключение или конструктивен проект при необходимост
   
16. Издаване на разрешения за поставяне на временни обекти за търговия (павилиони, кабини,тараби и др.)
 • Искане в свободен текст
 • Схема за поставяне върху общински и държавни терени
 • Проект (при необходимост)
   
17. Издаване на разрешение за поставяне на голямогабаритни рекламни съоръжения
 • Заявление до Гл.архитект за ситуиране на рекламно съоръжение с посочено място, размери, осветеност
 • Документ за собственост или писмено съгласие на собственика на сградата, съоръжението или терена, когато нае са общинска собственост
 • Скица, издадена от отдел ТСУ, с нанесени подземни комуникации
 • Теренно-ситуационна снимка
 • Архитектурен проект за ситуационно или фасадно решение
 • Идеен архитектурно-дизайнерски проект за самото рекламно съоръжение
 • Проект за графично и цветово оформление на рекламното съоръжение
 • Конструктивен проект
 • Проект за ел.инсталация (при необходимост)
   

18.Определяне на строителна линия на и ново строеж

 • Искане по образец
 • Документ за собственост или право на строеж
 • Разрешение за строеж
 • Одобрени работни проекти при необходимост
 • Виза за проектиране
10.00 лв 3 дни

19.Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ

 • Искане в свободен текст
 • Документ за собственост
10.00 лв 3 дни

20.Отразяване в разписния списък към кадастралния план на промени в собственост на недвижими имоти, настъпили след одобряването му

 • Искане в свободен текст за одобряване на проекти
 • Удостоверение от специализираните органи на общинската администрация
 • Документ за собственост
 • Одобрена строителна книжка
 • Разпределителен протокол
 • Акт №16 за приемане на обекта
 • Удостоверение за цената на недвижим имот
 • Удостоверение за идентичност
   

21. Премахване на строежи, които са негодни за ползване,застрашени от самосрутване или вредни с санитарно-хигиенно отношение

 • Искане за освидетелстване на строежа
 • Документ за собственост
   
22. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове
 • Искане в свободен текст
 • Документ за собственост
10.00 лв 3 дни
23. Трасиране на граници по одобрен регулационен или кадастърен план
 • Заявление по образец
 • Документ за собственост или право на строеж
5.00 лв на точка 30 дни
24. Удостоверение за търпимост на сгради на основание & 16 от ЗУТ
 • Заявление по образец
 • Документ за собственост или право на строеж
 • Нотариално заверена декларация от двама свидетели за вида, състоянието и годината на построяване на сградата
 • скица
 • Забележка: Когато удостоверението се издава за търпимост на търговски обект се прилагат договорите с "В и К" и "Ел."

20.00

7 дни
25. Допълване на одобрен кадастрален план или отстраняване на грешки в него по чл.53 от ЗКИР
 • Заявление по образец
 • Документ за собственост или право на строеж
 • Кадастрална снимка