Новини

31.05.2024 - Изнесен офис на Енерго Про Прочети повече...
27.02.2024 - Старт на информационна кампания за представяне и обсъждане на двете концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ)  Прочети повече...
30.11.2023 - Заключителна пресконференция Прочети повече...
13.11.2023 - Съобшение ВиК  Прочети повече...

Обяви

  • 11.07.2024 - Съобщение във връзка с обявеният конкурс за "Главен архитект" на Община Тутракан Прочети повече...
  • 04.07.2024 - "Водовземане на подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец, разположен в поземлен имот с идентификатор 06389.20.168 по КК и КР на с. Бреница, общ. Тутракан и изграждане на система за капково напояване на собствени трайни насаждения в поземлени имот с идентификатор 06389.1.41 и 06389.1.42 по КК и КР на с. Бреница."  Прочети повече...
  • 20.06.2024 - Заповеди РД-04-620,621,622,623,624,625,626,627 / 20.06.2024, относно: Отмяна на публични търгове с явно наддаване ... Прочети повече...

Съобщения

  • 25.06.2024 - Проект на НАРЕДБА За условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тутракан Прочети повече...
  • 25.06.2024 - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН Прочети повече...
  • 10.01.2024 - Проект на Наредба за изменение и допълнение на НРПУРОИ и Мотиви Прочети повече...
д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд