Новини

31.05.2024 - Изнесен офис на Енерго Про Прочети повече...
27.02.2024 - Старт на информационна кампания за представяне и обсъждане на двете концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ)  Прочети повече...
30.11.2023 - Заключителна пресконференция Прочети повече...
13.11.2023 - Съобшение ВиК  Прочети повече...

Обяви

  • 19.07.2024 - ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТИ: ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП - 2024 год.  Прочети повече...
  • 19.07.2024 - ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП - 2024 год.  Прочети повече...
  • 19.07.2024 - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Прочети повече...

Съобщения

  • 25.06.2024 - Проект на НАРЕДБА За условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тутракан Прочети повече...
  • 25.06.2024 - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН Прочети повече...
  • 10.01.2024 - Проект на Наредба за изменение и допълнение на НРПУРОИ и Мотиви Прочети повече...
д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд