Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез три броя шахтови кладенци тип "Раней" в землището на град Тутракан и село Старо село.

11/7/2022