Съобщение -Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно- охранителна зона около дренаж „Др Сяново- ВиК Силистра –Сяново”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 70682.15.25 по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Сяново,община Тутракан, област Силистра

15/4/2022
Съобщение
 
 
 
На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, във връзка с Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно- охранителна зона около дренаж „Др Сяново- ВиК Силистра –Сяново”, находящ се в поземлен имот  с идентификатор 70682.15.25 по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Сяново,община Тутракан, област Силистра, с издадено разрешително за водовземане  №11511419/17.05.2021г. с цел обществено питейно-битово водоснабдяване.
Уведомяваме лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираните СОЗ с охранителен режим в пояси II и III, че могат да се запознаят с проекта,  който е на разположение в:
Общинска администрация Тутракан – всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, ул. „Трансмариска” № 31, стая № 17 за периода 15.04.2022 год. – 15.05.2022 год.
Писмени становища и възражения се приемат в Общинска администрация Тутракан, до 15.05.2022 год.
 
 
 
 Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
    Кмет на Община Тутракан