СЪОБЩЕНИЕ - На територията на Община Тутракан е предвидено да се реализира инвестиционно предложение за: „Изграждане на селскостопански и животновъдни сгради за отглеждане на овце, с местоположение ПИ с идентификатор 69078.105.333 в местност „До селото” УПИ VIII – 25 кв. 4 , село Старо село, община Тутракан, обл. Силистра” Възложител: Светослав Здравков Любенов

21/2/2022
СЪОБЩЕНИЕ
 
 
На територията на Община Тутракан е предвидено да се реализира инвестиционно предложение за:
         „Изграждане на селскостопански и животновъдни сгради за отглеждане на овце, с местоположение ПИ с идентификатор 69078.105.333  в местност „До селото” УПИ VIII – 25 кв. 4 , село Старо село, община Тутракан, обл. Силистра”
 Възложител: Светослав Здравков Любенов
 За предложението предстои да се извърши процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда в т.ч оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2020 г.).
            На основание чл.6, ал.10, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2019 г.) е открит обществен достъп до Информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за горепосоченото инвестиционно предложение.
            Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 21.02.2022 г. до 07.03.2022 г. в сградата на Община Тутракан, гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31, ет. 3, ст. 17, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.
 Писмени становища могат да се подават в деловодството на Община Тутракан.