СЪОБЩЕНИЕ - На територията на Община Тутракан е предвидено да се реализира инвестиционно предложение за: „Промяна на количеството на вече разрешени отпадъци на площадка №1 от разрешение за дейности с отпадъци №10-ДО-661-03/18.10.2021г., с местоположение ПИ с идентификатор 73496.502.13 по КККР на гр. Тутракан,общ.Тутракан” Възложител: ЕТ „Кристал –П-92-Пламен Добрев”

28/1/2022
СЪОБЩЕНИЕ
 
 
На територията на Община Тутракан е предвидено да се реализира инвестиционно предложение за:
         „Промяна на количеството на вече разрешени отпадъци на площадка №1 от разрешение за дейности с отпадъци  №10-ДО-661-03/18.10.2021г., с местоположение ПИ с идентификатор 73496.502.13 по КККР на гр. Тутракан,общ.Тутракан”
 Възложител: ЕТ „Кристал –П-92-Пламен Добрев”
 За предложението предстои да се извърши процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда в т.ч оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2020 г.).
 На основание чл.6, ал.10, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2019 г.) е открит обществен достъп до Информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за горепосоченото инвестиционно предложение.
 Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 28.01.2022 г. до 11.02.2022 г. в сградата на Община Тутракан, гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31, ет. 3, ст. 17, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.
 Писмени становища могат да се подават в деловодството на Община Тутракан.