З А П О В Е Д № РД-04-804/08.09.2021 г.

8/9/2021
З А П О В Е Д
№ РД-04-804/08.09.2021 г.
На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35 ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 74, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол от 27.08.2021 г. на тръжната комисия назначена със Заповед № РД-04-760/27.08.2021 г. от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на с. Нова Черна, ЕКАТТЕ 51956, а именно поземлен имот с идентификатор № 51956.24.3 по КККР на с. Нова Черна, местност „Кованлъка”, с площ 11,004 дка/единадесет дка и четири кв.м./, шеста категория, с начин на трайно ползване „нива”, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2021/2022година. 
                                           І. УТВЪРЖДАВАМ:
1. Резултатите от проведения публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на с. Нова Черна, ЕКАТТЕ 51956, а именно поземлен имот с идентификатор №51956.24.3 по КККР на с. Нова Черна, местност „Кованлъка”, с площ 11,004 дка/единадесет дка и четири кв.м./, шеста категория, с начин на трайно ползване „нива”, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2021/2022година. 
II. ОПРЕДЕЛЯМ:
2. И. А. Г., с ЕГН: ххх, л.к. № ххх, изд. на ххх г. от МВР гр. Силистра, с постоянен адрес: с. ххх, общ. ххх, ул. ххх № хх, за спечелил търга участник, с когото да се сключи договор за наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на с. Нова Черна, ЕКАТТЕ 51956, а именно поземлен имот с идентификатор № 51956.24.3 по КККР на с. Нова Черна, местност „Кованлъка”, с площ 11,004 дка/единадесет дка и четири кв.м./, шеста категория с начин на трайно ползване „нива”, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2021/2022 година. 
3. В 14/четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед спечелилият търга следва да внесе сума в размер на достигнатата на търга годишна наемна цена за горепосочения имот в размер на 50,00 лева /декар /петдесет лева за декар/ или общ годишен наем за имота в размер на 550,20 лева /петстотин и петдесет лева и двадесет стотинки/.
На основание чл. 74, ал. 6 от НРПУРОИ след прихващане на внесения депозит в размер на 55,02 лева /петдесет и пет лева и две стотинки/, остава за внасяне сума в размер на 495,18 лева /четиристотин деветдесет и пет лева и осемнадесет стотинки/, представляваща размера на годишния наем за стопанската 2021/2022 година по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10 CECB 9790 8447 4585 00, BIC: CECBBGSF, код: 444200 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
    4. След заплащане по указания начин на сумата по т. 3 от настоящата заповед да се сключи договор за наем на земеделска земя между спечелилия търга и Община Тутракан, в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по рано от дата на влизането й в сила.
    5. На основание чл. 74, ал. 4 от НРПУРОИ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Тутракан и да се обяви на информационното табло в сградата на Общината в деня на издаването й, като се заличат личните данни на спечелилия участник.
    6. В срок от 5 /пет/ работни дни след влизане в сила на настоящата заповед, внесените от останалите участници депозити да се възстановят по указания от тях начин, а на класираните на второ и трето място – след сключване на договор с класирания на първо място участник.
    7. Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за спечелилия участник, един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция ОССД и е неразделна част от договора за наем.
    8. Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК в 14 – дневен срок от съобщаването й. 
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА-ГЕОРГИЕВА–ЗАМ. КМЕТ - П/П                                                                                                                                  
За Кмет на Община Тутракан съгласно
Заповед № РД-04-787/03.09.2021 г.