З А П О В Е Д №РД-04-287/19.03.2021г. - публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

19/3/2021
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№РД-04-287/19.03.2021г.
 
       На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 35, ал. 1, ал.2  и чл. 64, ал. 1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  във връзка с Решение №266 по Протокол №21 от 24.02.2021г. на Общински съвет- гр.Тутракан:
 
І. Н А Р Е Ж Д А М :
 
 1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  земеделска земя с идентификатор № 00494.7.51 с площ от  4833,00кв.м., с НТП: „Нива”,  местност “Бозалъка“  по КККР на  с.Антимово, общ. Тутракан, обл. Силистра, одобрена със Заповед РД-18-310/02.02.2018г, за който е съставен АОС №1971//28.03.2016год., при граници и съседи: 00494.7.145; 00494.20.24; 00494.7.146 и 00494.7.133, при следните условия:
1.1.Начална тръжна цена-5394,00лв./ пет хиляди триста деветдесет и четири  лева/.
2.Специални условия: няма.
3.Търгът да се проведе на 06.04.2021г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Тутракан.
            4.Размер на депозита за участие в търга - 500,00 лв. /петстотин лева/.
4.1.Депозитът се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 19.03.2021г. до 16:00 ч. на 02.04.2021 г.
4.2.Депозитът на спечелилия участник и на класираните на второ и трето място участници се задържа като гаранция за сключване на договора и се прехваща от цената.
4.3.В срок от пет работни дни след изтичане срокa за обжалване на заповедта на Кмета на Община Тутракан за утвърждаване на спечелилия участник се освобождават депозитите на останалите участници;
4.4.Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите  по депозитите са били  законно задържани,
5.Размер на стъпка при наддаване: 500,00 лв. /петстотин  лева/.
6.Сключване на договор- Приложеният към тръжната документация договор  се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на Община Тутракан в срок от тридесет дни от датата на издаване на заповедта за утвърждаване на спечелилия  участник, но не по- рано от датата на влизането й в сила;
6.1.Договорът се сключва след като обявеният за спечелил участник заплати по указания в заповедта  по чл. 74 ал. 3 от НРПУРОИ начин, както и направените разходи от Община Тутракан за изготвяне на пазарна оценка от лицензиран оценител.
7.Време и начин на оглед – заинтересованите лица могат да извършват оглед на обекта самостоятелно или в присъствието на служител от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”  след предварителна заявка.
            8.Други тръжни условия:
8.1.Тръжната документация за участие в търга е достъпна на официалната интернет страница  на Община Тутракан-
8.2. В случай, че заинтересованите  лица  желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан  срещу 12,00 дванадесет/лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе , в срок от 19.03.2021 г. до 16.00 ч. на 02.04.2021 г.
9. За участие в търга заинтересованите лица подават в деловодството на Община Тутракан:
9.1.Заявление за участие в търга- по Образец № 2 към чл. 66, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ.;
9.2.За юридически лица и еднолични търговци- декларация по Образец № 3 към чл. 66, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ. от името на представляващия дружеството/търговеца, че :
а)дружеството/ търговецът не е обявен в несъстоятелност;
б)дружеството/търговецът не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) дружеството/ търговецът не се намира  в ликвидация.
9.3.Декларация за съгласие с тръжните условия  и с клаузите  на проекта на договора  по Образец № 4 към чл. 66, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ.
9.4. Декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 5 към чл. 66, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.
9.5. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице- оригинал или заверено копие.
10.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
10.1. са подадени след срока, определен в т.12 от настоящата заповед;
10.2.са подадени в прозрачен плик  или незапечатан;
10.3.не съдържат който и да е от документите, посочени в т.9 от настоящата заповед.
 
11.До участие в търга не се допуска кандидат:
11.1.който не е внесъл депозит за участие в търга;
11.2.който е бил обявен за спечелил търг/конкурс, проведен по реда на настоящата наредба през последната календарна година  и е отказал да сключи договор;
11.3.който има задължение от данъци и такси към Община Тутракан.
            12.Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16:00 ч.  на 02.04.2021г.  в Информационния център на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание на предмета на търга и данните на кандидата.
13.Дата за провеждане на повторен търг и срок за подаване на заявления за участие в повторния търг – При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 14.04.2021г. в Заседателната зала на Общината, при същите условия и час.
14.Тръжната документация за участие в повторния търг е достъпна на официалната интернет страница  на Община Тутракан-
15.В случай, че заинтересованите  лица  желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан  срещу 12,00 дванадесет/лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе , в срок от 07.04.2021г. до 16:00 ч. на 13.04.2021 г.
16. Депозитът за участие в повторния търг-500,00лв./петстотин лева /   се внася по банкова сметка на Община Тутракан:IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 07.04.2021 г. до 16:00 ч. на 13.04.2021 г.
17. Краен срок за приемане на тръжна документация за участие в повторния търг до – 16:00 ч. на 13.04.2021 г.в Информационния център на Общината.
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
            1.Тръжна документация, както следва:
            - копие на скица на имота;
            - копие на акт за общинска собственост;
            - проект на договор;
            - заявлението за участие в търга- по Образец  № 2 към чл.66 ал. 1  т. 1 от НРПУРОИ;
            -декларация по Образец № 3 към чл.66 ал. 1  т. 2 от НРПУРОИ;
            -декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договора по Образец № 4 към чл.66 ал. 1  т. 3 от НРПУРОИ;
- декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 5 към чл. 66, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.
 
III.Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Община Тутракан и да се публикува на официалната интернет страница  на Община Тутракан, заедно с тръжната документация в деня на  издаването й.
 
Настоящата заповед се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите и два за архива на Дирекция „ОССД”.
 
 
 
 
  д-р Димитър СтефаноВ, П/П
  Кмет на Община Тутракан