Съобщение за Кампания 2020г

30/3/2020
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ СТАРТИРА КАМПАНИЯ 2020г. ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
 
Дирекция „Местни данъци и такси” уведомява гражданите, че стартира КАМПАНИЯ 2020г. за плащане на данъци и такси към Община Тутракан. Плащането на задълженията може да се извършва на касата на Дирекция „МДТ”, находяща се в гр.Тутракан, ул.”Трансмариска” № 31, както и по банков път:
 
ЦКБ АД – КЛОН РУСЕ
IBAN: BG10CECB97908447458500
BIC: CECBBGSF
 
Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2020г. се извършва на две равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври. При цялостно погасяване на дължимите ДНИ и МПС  в срок до 30.06 на текущата година ползвате 5 % отстъпка.
За такса ТБО 5 % отстъпка се ползва до 31.05.2020.
 
За невнесени задължения по Закона за местни данъци и такси от минали години, се начисляват лихви за просрочие и за същите се прилагат процедурите  за принудителното им събиране.