О Б Я В Л Е Н И Е № 17/16.07.2019 год.

17/7/2019
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   17/16.07.2019 год.
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект: Подробен устройствен план /ПУП/ –  изменение на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496.500.2697 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008 год. на АГКК гр. София;  в кв.44 от ЗРП на гр.Тутракан, одобрен със Заповед №270/12.04.1970г. на ОНС Силистра.
            С проекта се предвижда отреждане на нов УПИ І-2697, като е запазена одобрената улична регулация, а вътрешно-регулационните линии са поставени в съответствие с имотните граници по КККР. Оставащата част от бивш УПИ (парцел) І, остава със сигнатура VІІ.
 
            Устройствената зона  не се променя.  
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
                      
 
 
 
                            
               
ПЕТЯ  ВАСИЛЕВА
Зам. кмет на Община Тутракан –
по заместване,съгласно Заповед
№РД-04-1113/12.07.2019год.
 
 
 
 
 
 
                                                                     
ДС/ТД