СЪОБЩЕНИЕ

15/4/2019
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
Във връзка с насрочените избори за  членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г. Общинска администрация Тутракан съобщава, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за това до 11 МАЙ 2019г. Заявлението следва да е в писмена форма по образец / Приложение №16-ЕП от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за  членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г. /, подписано саморъчно и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление до общинска администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в избирателен списък по настоящ адрес. Към заявлението се прилага копие от документ от ТЕЛК/ НЕЛК.
Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление за вписване в списъците по настоящ адрес в срок до 11 МАЙ 2017г. Заявлението за гласуване по настоящ адрес /Приложение №14-ЕП от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за  членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г./ следва да се подаде пред общинската администрация, кметството или кметски наместник по настоящ адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по настоящ адрес на лицето.
Приложенията  №14-ЕП, №16-ЕП от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни представители, гражданите могат да получат от Информационния център на Общинска администрация Тутракан. Същите са публикувани и на интернет страниците на Община Тутракан.
 
Срокът за подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци изтича на 18.05.2019г. /Приложение № 9 - ЕП/
 
Само кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес./ Приложение №18-ЕП/ в срок до 11 май 2019г.