СЪОБЩЕНИЕ

15/4/2019
СЪОБЩЕНИЕ
 
 
 
Със заповед на Кмета на Община Тутракан № РД-04-429 от 02.04.2019г. и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, предвид произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г. са образувани избирателни секции на територията на Община Тутракан и утвърдени тяхната номерация, обхват и адрес.
На основание чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето на таблото за обявления на община Тутракан, витрината на Информационния център на Община Тутракан и чрез публикация на интернет страницата на Община Тутракан.
Заповедта подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването й пред областния управител.