О Б Я В Л Е Н И Е № 6/26.02.2019год.

26/2/2019
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 6/26.02.2019год.
 
 
 
            Община Тутракан  съобщава, че е издадена Заповед № РД – 04 – 303/ 26.02.2019 год. на Кмета на Община Тутракан, с която се  допълват  заснетите, материализирани на място граници за поземлен имот №197, кв.26 в Кадастрален и регулационен план на с. Белица, одобрен със Заповед  № 1318 / 26.02.1953 год., съгласно приложеното, геодезическо заснемане на обект: ”Допълване на кадастралния и регулационен план на с. Белица, общ.Тутракан за ПИ №197, квартал 26 и сградите в него”, направено от правоспособно лице за извършване на дейности по кадастъра.
            Допълването засяга западната граница на ПИ №197, която е различна от кадастралната и проектните граници от плана на селото.
 
            Заповедта може да се обжалва  в 14 - дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните страни по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.
 
 
 
 
 
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           
ДС/ТД