О Б Я В Л Е Н И Е № 5 / 26. 02. 2019 год.

26/2/2019
О Б Я В Л Е Н И Е
   5 / 26. 02. 2019 год.
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект:
            Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/ на урегулирани поземлени имоти: УПИ ІІ–„За Комплексно застрояване” и УПИ ХVІІ-„За Базар” в кв.49 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан,  като собственик  на имотите.
            Проекта е изработен върху копие от кадастралната карта и копие от одобрения План за улична  регулация -Тутракан.
            С проекта:
             - се обособява вътрешно квартална улица с ширина 5,00 м., която  осъществява транспортна връзка с ул. ”Симеон Папазов” и съществуващата такава в квартала ( попада в южната част на УПИ ІІ-„За комплексно застрояване” и засяга северната част на УПИ ХVІІ-„За базар”.
            - Съществуващата вътрешно квартална улица, в  частта зад ж.бл.”Възход-1”се удължава да достигне до северната граница на ПИ № 501.3661.
            -  Съществуващият УПИ ХVІІ-„За базар” се разделя, като се обособят два нови УПИ  с променено предназначение - ХVІ-„За обществено обслужване” и ХVІІ-„За обществено обслужване”.
            Устройствената зона за УПИ ІІ-„За комплексно застрояване” се запазва.  
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
                                                       
 
 
                                                                              
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан  
 
Съставил:                                                                               
 Гл.спец.”ГК”:______________
       ( Т. Димитрова, Д-я”ИООС” )
 
    Изготвил:   __________________
          / гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова                                                                                                                                         
                  в Дирекция ”ИООС” /                                                                                  
ДС/ТД