О Б Я В Л Е Н И Е № 4 /20.02. 2019 год

20/2/2019
О Б Я В Л Е Н И Е
   4 /20.02. 2019 год.
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект: Изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ в обхват на урегулирани поземлени имоти – УПИ ХХІХ –„За производствени нужди”  и УПИ ХLІХ -„За производствени нужди”  в кв.75 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан поземлен имот с идентификатор 73496. 501.3866 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6 / 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София на „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС” – АД гр.Русе, собственик на имота.
С проекта се предвижда обединяване на УПИ ХХІХ –„За производствени нужди”  и УПИ ХLІХ -„За производствени нужди” в кв.75 в един нов УПИІ-3866. Запазва се одобрената улична регулация (съвпадаща с имотните граници) с изключение на участъка между о.т.120 и о.т.130 по ул.”Ана Вентура”, където уличната регулация се изменя в съответствие с имотната граница по КККР.
 
            Устройствената зона  не се променя.  
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
                                                        
 
 
 
                                                                             
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
       Кмет на Община Тутракан