О Б Я В Л Е Н И Е № 2 и № 3/04.02. 2019 год.

5/2/2019
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
№ 2 /04.02. 2019 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-200/ 31.01.2019г. на Кмета на Община Тутракан е дадено разрешение на собственика на имотите да  възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/ в обхват на   урегулирани поземлени имоти – УПИ ІІ–„За Комплексно застрояване” и УПИ ХVІІ-„За Базар” в кв.49 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан; поземлени имоти с идентификатори 73496. 501.2761, 73496. 501.3661 и 73496. 501.3662 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6 / 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София.  
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
3 / 04. 02. 2019 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-201/ 31.01.2019г. на Кмета на Община Тутракан е дадено разрешение да се възложи изработване на проект: Изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ в обхват на урегулирани поземлени имоти – УПИ ХХІХ –„За производствени нужди”  и УПИ ХLІХ -„За производствени нужди”  в кв.75 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан поземлен имот с идентификатор 73496. 501.3866 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6 / 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София на „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС” – АД гр.Русе, собственик на имота.
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД
”: ______________
Гл.спец.”ГК”: ______________
    /Т. Димитрова, Д-я”ИООС”/