Обявление на СГКК С-тра

23/1/2019
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
            Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Силистра, на основание чл.35, ал.1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър(ЗКИР) съобщава, че е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Пожарево, община Тутракан, област Силистра със Заповед № РД-16-20 от 27.11.2018г., публикувана в Държавен вестник бр.7/22.01.2019г.
            1.Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „ГЕОДЕЗИЯ-97”-ЕООД,  вписано в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР със Заповед №1037 от 18.10.2001г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 
            2.Графикът за извършване на дейностите е обявен в Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Силистра, и в съответната община.
            3.В срок от 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” собствениците са длъжни:
  • Да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
  • Да осигурят свободен достъп в имота за извършване на дейностите по кадастъра.
  • Да предоставят на служител от Служба по геодезия, картография и кадастър или на лицето определено със Заповед по чл.35, ал.2 от ЗКИР, при поискване, акта удостоверяващ правата им върху имота.
 
 
НАЧАЛНИК НА СГ КК - СИЛИСТРА