О Б Я В Л Е Н И Е № 59 и № 60/11. 12. 2018 год.

12/12/2018
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
59 /11. 12. 2018 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-1502/ 07.12.2018г. на Кмета на Община Тутракан се разрешава да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496. 501.3863 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008 г. на АГКК гр. София, нов УПИ ІІ- 3863 в кв.130 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан на Я.А.Я., собственик на имота.
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 60 /11.12. 2018 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-1504/ 07.12.2018г. на Кмета на Община Тутракан се разрешава да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ – създава-не на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496. 501.2488 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008 г. на АГКК гр. София, нов УПИ І-2488 в кв.109 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан на Д.М.И и Д.И.И., собственици на имота.
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД