О Б Я В Л Е Н И Е № 58 /04.12. 2018 год.

4/12/2018
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
58 /04.12. 2018 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-549/ 23.04.2018г. на Кмета на Община Тутракан се разрешава да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496. 501.908 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008 г. на АГКК гр. София, нов УПИ ІІ-908 в кв.97 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан на Айлин Бейнур Юсеин, собственик на имота.
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД