О Б Я В Л Е Н И Е № 54, № 55, № 56 и № 57 / 27. 11. 2018 год.

4/12/2018
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   №  54 / 27. 11. 2018 год.
 
 
 Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересува-ните лица по смисъла на чл.131, че е изработен : Подробен устройствен план /ПУП/ - Парце-ларен план /ПП/ (за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбани-зираната територия) за прокарване на трасе на обект: ”Външен водопровод от кл. Раней 1, 2 и 3 до ПС ІІ - ри подем Тутракан”.
Трасето на външния водопровод от кладенец  Раней 1, 2 и 3 до ПС ІІ-ри подем Тутра-кан е с обща дължина от 3023,8м., от които 1451,6 м. попадат в землището на гр.Тутракан, а 1 572,2м. са в землището  на с.Старо село, общ.Тутракан. Общата площ на сервитута е 18 100 кв.м, от който 8 351 кв.м. попадат в землището на гр.Тутракан и 9 749 кв.м. в землището на с.Старо село. Трасето на водопровода преминава през поземлени имот, които са : ”Общинска публична собственост”, „Общинска частна собственост”, „Държавна публична собственост”,  „Дър-жавна частна собственост”, „Частна собственост”.  
 
            Възложител на проектите е „Министерството на регионалното развитие и благоу-стройство (МРРБ)” на Република България.
 
             Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ.
 
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявление в ДВ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 
 
 
                                 
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   №  55 / 27. 11. 2018 год.
 
 
 Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересува-ните лица по смисъла на чл.131, че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/ - Парце-ларен план /ПП/ (за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбани-зираната територия) за прокарване на трасе на обект:„ Външен водопровод от ПС ІІ-ри подем Тутракан до ВК Тутракан”. 
Трасето на външния водопровод от  ПС ІІ-ри подем Тутракан до ВК Тутракан е с обща дължина от 233,1м. Общата площ на сервитута е 1 397 кв.м.
 Трасето на водопровода преминава през поземлени имоти на територията на Община Тутракан, които са : ”Общинска пуб-лична собственост”, „Държавна публична собственост”,  „Частна собственост”.  
 
            Възложител на проектите е „Министерството на регионалното развитие и благоу-стройство (МРРБ)” на Република България.
 
             Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ.
 
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявление в ДВ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 
 
 
 
                                 
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 56 / 27. 11. 2018 год.
 
 
 Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересува-ните лица по смисъла на чл.131, че е изработен  Подробен устройствен план /ПУП/-Парцела-рен план /ПП/(за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизира-ната територия) за прокарване на трасе за обект:„ Захранващ водопровод 1 от ВК Тутракан  до РШ за вътрешната водопроводна мрежа на гр. Тутракан”.
            Трасето на захранващия водопровод 1 от ВК Тутракан  до РШ за вътрешната водопроводна мрежа гр. Тутракан  е с обща дължина 2 570,7м. Общата площ на сервитута е 15 433кв.м.
             Трасето на захранващия водопровод преминава през поземлени имоти на територията на Община Тутракан, които са : ”Общинска публична собственост”, „Общинска частна собственост”, „Държавна публична собственост” и „Частна собственост”.
 
            Възложител на проектите е „Министерството на регионалното развитие и благоу-стройство (МРРБ)” на Република България.
 
             Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ.
 
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявление в ДВ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 
 
 
                                 
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 57/27. 11. 2018 год.
 
 
 Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересува-ните лица по смисъла на чл.131, че е изработен  Подробен устройствен план /ПУП/-Парцела-рен план /ПП/ (за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизи-раната територия) за прокарване на трасе  за обект: ”Захранващ водопровод 2 от ВК Тутракан  до РШ за вътрешната водопроводна мрежа гр. Тутракан” .
            Трасето на захранващия водопровод 2 от ВК Тутракан  до РШ за вътрешната водопро-водна мрежа гр. Тутракан е с обща дължина  3 346,7 м. Общата площ на сервитута му е 20 078 кв.м.
            Трасето на захранващия водопровод преминава през поземлени имоти на територията на Община Тутракан, които са : ”Общинска публична собственост”, „Общинска частна соб-ственост”, „Държавна публична собственост” и „Частна собственост”.
 
            Възложител на проектите е „Министерството на регионалното развитие и благоу-стройство (МРРБ)” на Република България.
 
             Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ.
 
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявление в ДВ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 
 
 
                                 
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД