Първа копка

4/12/2018
 
 „ПЪРВА КОПКА“
На 10 декември 2018 г. от 13:30 ч., в Общински център за извънучилищни дейности, Община Тутракан, в качеството си на бенефициент, организира официална церемония „Първа копка“ във връзка с изпълнението на проект: „Енергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр. Тутракан“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0014-C01/15.09.2016 г." финансиран със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос 2: «Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони», процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”. Общата стойност на проекта е 937 351,80 лв.
Главната цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система и осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура в гр.Тутракан.
Поканени за участие в горепосоченото събитие са представители на общинска администрация Тутракан, служители в ОЦИД и ДГ "Патиланчо", родители на деца посещаващи детската градина и ОЦИД, Управляващия орган по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., изпълнители по проекта.
Съгласно програмата на официалната церемония се предвижда извършване на символична „Първа копка“ за стартиране на строителните дейности на обектите, представяне на информация за проекта и дискусии.