ОБЯВЛЕНИЕ №53/7.11.2018 год.

9/11/2018

ОБЯВЛЕНИЕ

№53/7.11.2018 год.
 
 
На основание чл. 150, ал. 8 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Тутракан Ви уведомява, че е одобрен и съгласуван комплексен проект за инвестиционна инициатива, а именно:
„ПУП-План за застрояване на ПИ №102074 в землището на с. Белица с ЕКАТТЕ 03527, общ. Тутракан, местност „Антимовския блок” е одобрен със заповед РД-04-1343/7.11.2018 г. на кмета на Община Тутракан и е издадено разрешение за строеж 37/7.11.2018 г. за обект: „Изграждане на инсталация за преработка на етерично-маслени култури в поземлен имот №102074, с. Белица, община Тутракан”
Възложител на проекта е ЗКИзгрев-92”, с. Белица.
 
Заповедта може да се обжалва чрез Община Тутракан до Административен съд - гр. Силистра в четиринадесет дневен срок от връчването на съобщението на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс съгласно чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.
 
 
 
МИЛЕН МАРИНОВ
Кмет на Община Тутракан
съгласно заповед №РД-04-1341/6.11.2018 г.