О Б Я В Л Е Н И Е № 52/19.10. 2018 год.

22/10/2018
О Б Я В Л Е Н И Е
 
 52/19.10. 2018 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е издадена  Заповед № РД-04-1236/15.10.2018г. на Кмета на Община Тутракан с която се разрешава да се изработи проект: Подробен устройствен план /ПУП/–създаване на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496. 501. 914 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София; в кв.154 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан.
 
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
Съставил:                                                                               
Гл.спец.”ГК”: ______________
    /Т. Димитрова, Д-я”ИООС”/
 
 
 
ДС/ТД